Domov   |   Kazalo   |   Kontakt
Komunala Tržič d.o.o.
Tel: 04 59 71 300
E-mail: info@komunala-trzic.si

Predstavitev

Predstavitev

Komunala Tržič d.o.o. kot izvajalec javne službe na področju vzdrževanja cest v občini Tržič vzdržuje 158 km občinskih cest, od katerih je 31 km makadamskih, ostali del pa je asfaltiran.
 
Ceste se vzdržujejo skladno z izvajanjem programa, katerega zakonodajna podlaga so sledeči dokumenti:
 1. Zakon o javnih cestah (Ur.l. RS št. 29/1997 s spremembami)   
 2. Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah (Ur.l. RS, št. 62/1998)  
 3. Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur.l. RS, št. 83/2004 s spremembami) 
 4. Odlok o občinskih cestah in urejanju prometa v Občini Tržič (Ur. l. RS, št. 6/2001spremembami)
    
 Delo enote cest obsega:
·        vzdrževanje cestno prometne talne signalizacije
·        vzdrževanje cestno prometne vertikalne signalizacije
·        vzdrževanje cest in javnih površin
·        vzdrževanje obcestnih zelenih površin
·        dežurstvo in pregledništvo občinskih cest
·        vzdrževanje rak - industrijskega kanala
·        priprava na zimsko službo
·        izvedba del v zimskih razmerah
·        intervencijski ukrepi
·        urejanje živilske tržnice v Tržiču
 
 
V cestno prometno talno in vertikalno signalizacijo je zajeta obnova talnih označb, kot so robne črte, smerokazi, prehodi za pešce, menjava prometnih znakov z drogovi, obcestnih smernikov do čiščenja prometnih znakov in menjave.
 
V redno vzdrževanje cest in javnih površin sodi:
-        strojno in ročno pometanje ter čiščenje cest in javnih površin s praznjenjem koškov za odpadke in pometanjem pločnikov
-        krpanje asfaltnih površin z pripravljalnimi deli
-        krpanje makadamskih cest (predvsem ročno)
-        menjave cestnih mrež in požiralnikov
-        pranje ulic (po potrebi)
-        popravilo bankin z ročnim nasipom in strojnim utrjevanjem
-        čiščenje propustov, usedalnikov, jarkov za odvodnjavanje voda (strojno in ročno)
-        obkopavanje ob robnikih (strojno in ročno)
  
Vzdrževanje obcestnih zelenih površin se izvaja strojno in ročno. Sem tako sodi obrezovanje grmičevja, podrasti in drevja v višini 4 metrov, strojna in ročna košnja trave ob cestnem telesu nad pločniki, bankinami ob prometnih znakih, smernikih z nakladanjem in odvozom na deponijo.
  
Dežurstvo in pregledništvo občinskih cest obsega pregled cest z vozilom in osnovno opremo cestno prometne signalizacije z vzdrževalnimi deli. Na področju pregledništva sta v podjetju organizirani dve delovni skupini, kateri pokrivata območje celotne občine.
   
 
Vzdrževanje rak se opravlja v mestu redno dvakrat tedensko z ročnim čiščenjem mrež, v primeru večjih padavin pa še pogosteje.
  
Zimska službo zajema:
-        namestitev snežnih kolov
-        dobavo in namestitev zabojnikov za pesek in sol s polnjenjem
-        nabavo in dovoz posipnih materialov po deponijah
-        pripravo dežurstva organizatorja del
-        pripravo dežurstva operativnih skupin
-        izvedbo del v zimskih razmerah (pluženje - posipanje)
 
V primeru naravnih nesreč (nevihte, toča, plazovi, poplave) se plan vzdrževanja cest sprotno prilagaja potrebam na terenu.
 
Skupinovodja vzdrževanja cest: Peter ROTAR, e-naslov peter.rotar@komunala-trzic.si
  Natisni strannatisni stran Priporočite naspriporočite nas