Cene komunalnih storitev

Spoštovani občani.

S 1. aprilom 2019 stopajo v veljavo nove cen storitev, vezanih na oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter zbiranje odpadkov (cene, vezane na storitev obdelave in odlaganja odpadkov ostajajo nespremenjene) in tudi spremenjene subvencije Občine Tržič gospodinjstvom.  

Občina Tržič namreč zaradi razbremenitve uporabnikov cene za gospodinjstva subvencionira v odstotkih po posameznih vrstah storitev. Pri storitvah, vezanih na greznice in male komunalne čistilne naprave, je subvencija novost.

Odstotki subvencij so razvidni v spodnji tabeli.  

Prejšnje veljavne cene komunalnih storitev so bile sprejete na Občinskem svetu 17. decembra 2015 in so se pričele uporabljati 1. januarja 2016. Razlike, ki so nastajale med veljavnimi cenami in dejansko obračunanimi stroški smo uskladili z novim predlogom cen, ki ga je na svoji redni seji 28. marca 2019 potrdil Občinski svet.

Za lažjo predstavo navajamo spremembe po postavkah storitev GJS:

Cene, prikazane v tabeli, zaradi bolj pregledne primerjave ne vključujejo 9,5 % DDV, si pa uporabniki lahko na spletni strani pod razdelkom CENIKI pogledate cene z DDV.