Sprememba sodil za obračun ravnanja z odpadki

Skladno z določbami Uredbe MEDO - Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012) - ter glede na podatke o količinah posameznih vrst odpadkov in številu zabojnikov pri uporabnikih s 1. septembrom 2020 spreminjamo sodila za preračun mase odpadkov glede na zabojnik.

Nova sodila tako vplivajo na končni znesek postavk, ki so na položnici vezane na ravnanje z odpadki.

Sodila za preračun mase zbranih odpadkov v obračunskem obdobju 

Cenik - prikaz cen ravnanja z odpadki glede na zabojnik

Za lažjo primerjavo objavljamo tudi tabelo s sodili pred in po 1. 9. 2020.