Veljavna zakonodaja

Odlok o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Tržič d.o.o. (Ur. l. RS, št. 76/2019)

PITNA VODA

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 19/2014, 68/2019, 134/2020)

Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Tržič (Ur. l. RS, št. 34/2009)

KOMUNALNI ODPADKI

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 47/2010, 23/2011, 106/2015 in 41/2016)

Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 45/2011)

ODPADNA VODA

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 42/2014)

Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Tržič (Ur. l. RS, št. 43/2009)

POKOPALIŠČE

Odlok o pokopališkem redu v Občini Tržič (Ur. l. RS, št. 64/2018)

Odlok o koncesiji za izvajanje storitev gospodarske javne službe na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Tržič (Ur. l. RS, št. 13/19)

CESTE

Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Tržič (Ur. l. RS, št. 78/2012, 42/2013, 54/2015)

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 54/2015)

GORENJSKA PLAŽA

Odlok o koncesiji za gospodarsko javno službo upravljanja z javno površino – kompleksom »Gorenjska plaža« (Ur. l. RS, št. 54/2015 in 164/2020)

JAVNE POVRŠINE

Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 30/2017)