Cenik

Cenik - main

Cenik OSKRBE Z VODO POLNA CENA V EUR brez DDV SUBVENCIONIRANA CENA V EUR BREZ DDV
Vodarina (cena v  EUR / m3) 0,5464 0,4480
     
Omrežnina vodooskrba (mesečno)    

DN ≤ 20

5,8392 4,6276

20 < DN < 40

17,5176 13,8827

40 ≤ DN < 50

58,3921 46,2757

50 ≤ DN < 65

87,5882 69,4136

65 ≤ DN < 80

175,1764 138,8273

80 ≤ DN < 100

291,9606 231,3788

100 ≤ DN < 150

583,9212 462,7576

150 ≤ DN

1.167,8424 925,5151

Cene so pripravljene skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017).

Navedene cene je dne 28. 3. 2019 potrdil Občinski svet Občine Tržič.

Cene so brez DDV in se uporabljajo za opravljene storitve od 1. 4. 2019 dalje.

CENIK KOMUNALNIH STORITEV PO 1. 4. 2020

Cenik ODVAJANJA ODPADNE VODE POLNA CENA V EUR brez DDV SUBVENCIONIRANA CENA V EUR BREZ DDV
Odvajanje komunalne odpadne vode (cena v  EUR / m3) 0,2714 0,2470
     
Omrežnina odvajanje (mesečno)    

DN ≤ 20

4,7160 4,3199

20 < DN < 40

14,1479 12,9595

40 ≤ DN < 50

47,1596 43,1982

50 ≤ DN < 65

70,7394 64,7973

65 ≤ DN < 80

141,4787 129,5945

80 ≤ DN < 100

235,7979 215,9909

100 ≤ DN < 150

471,5958 431,9818

150 ≤ DN

943,1915 863,9634
     
okoljska dajatev (odpadna voda) - 100 % (cena v EUR brez DDV)   0,5282
okoljska dajatev (odpadna voda) - 10 % (cena v EUR brez DDV)   0,0528

Cene so pripravljene skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017).

Navedene cene je dne 228. 3. 2019 potrdil Občinski svet Občine Tržič.

Cene so brez DDV in se uporabljajo za opravljene storitve od 1. 4. 2019 dalje.

CENIK KOMUNALNIH STORITEV PO 1. 4. 2020

Cenik ČIŠČENJA ODPADNE VODE POLNA CENA V EUR brez DDV CENA V EUR Z DDV
Čiščenje komunalne odpadne vode (cena v  EUR / m3) 0,4799 0,5255
     
Omrežnina čiščenje (mesečno)    

DN ≤ 20

2,0706 2,2673

20 < DN < 40

6,2117 6,8018

40 ≤ DN < 50

20,7057 22,6727

50 ≤ DN < 65

31,0585 34,0091

65 ≤ DN < 80

62,1170 68,0181

80 ≤ DN < 100

103,5283 113,3635

100 ≤ DN < 150

207,0565 226,7269

150 ≤ DN

414,1130 453,4537
     
Storitve, vezane na greznice in MKČN (cena v  EUR / m3) 0,5319 0,4787

Cene so pripravljene skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017).

Navedene cene je dne 28. 3. 2019 potrdil Občinski svet Občine Tržič.

Cene so brez DDV in se uporabljajo za opravljene storitve od 1. 4. 2019 dalje. 

CENIK KOMUNALNIH STORITEV PO 1. 4. 2020

Cenik RAVNANJA Z ODPADKI EUR brez DDV EUR z DDV
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (cena na kg)    
cena storitve 0,1388 0,1520
cena javne infrastrukture 0,0000 0,0000
Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odpada (cena na kg)    
cena storitve 0,1765 0,1933
Obdelava mešanih komunalnih odpadkov (cena na kg)    
cena storitve 0,1587 0,1738
cena javne infrastrukture 0,0010 0,0011
Odlaganje preostanka komunalnih odpadkov (cena na kg)    
cena storitve 0,0443 0,0485
cena javne infrastrukture 0,0409 0,0448
Cenik - prikaz glede na velikost zabojnika    
Sodila za preračun mase zbranih odpadkov v obračunskem obdobju    
Cene so pripravljene skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012).    

S 1. 2. 2020 so spremenjene cene obdelave mešanih komunalnih odpadkov, ki jih je 23. 1. 2020 potrdil Občinski svet.

Ostale cene, ki so bile potrjene 28. 3. 2019 in uveljavljene 1. 4. 2019, ostajajo nespremenjene.

   
CENIK RAVNANJA Z ODPADKI PO 1. 4. 2020    
Najem zabojnikov za odpadke (cena na mesec)    
80 in 120 l 0,51 0,62
240 l 0,65 0,79
660 l 4,79 5,84
1100 l 5,43 6,62
nakup ključavnice za zabojnik (cena na kos) 25,00 30,50
montaža ključavnice na zabojnik (cena na kos) 8,56 10,44
izdelava dodatnega ključa za ključavnice zabojnikov 5,00 6,10
najem 5 m3 zabojnika (cena na dan brez prevoza) 13,62 16,62
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENIK RAVNANJA Z ODPADKI - PRIREDITVE EUR brez DDV EUR z DDV
Ravnanje z odpadki - prireditve - zabojnik 240 l (cena na kom) 17,2300 18,8669
Ravnanje z odpadki - prireditve - zabojnik 660 l (cena na kom) 47,4100 51,9140
Ravnanje z odpadki - prireditve - zabojnik 1100 l (cena na kom) 79,0050 86,5105
Najem zabojnika (cena na dan) 5,43 6,62

 

 

 

 

Cenik se uporablja od 1. 4. 2020 dalje.

Cenik pogrebnih storitev EUR brez DDV EUR z DDV
Delo s pokojnikom (položitev v krsto in ureditev) (DDV 9,5 %) 38,70 42,38
Pogrebna svečanost - žarni pokop I. del (DDV 9,5 %) 153,42 167,99
Pogrebna svečanost - žarni pokop II. del (DDV 22 %) 48,41 59,06
Pogrebna svečanost - raztros pepela I. del (DDV 9,5%) 92,12 100,87
Pogrebna svečanost - raztros pepela II. del (DDV 22%) 40,51 49,42
Pogrebna svečanost - klasični pokop s krsto I. del (DDV 9,5%) 227,83 249,47
Pogrebna svečanost - klasični pokop s krsto II. del (DDV 22%) 48,41 59,06
Storitve na domu - po dogovoru    
Doplačilo storitev - izredni dogodki (DDV 9,5 %)    
     Ureditev pokojnika (nasilna smrt, nalezljiva bolezen, obdukcija) 25,95 28,42
     Uporaba prenosne krste (od hladilnice naprej) 12,52 13,71
     Uporaba transportne vreče (od hladilnice naprej) 8,35 9,14
     Čakalne ure - voznik 15,56 17,04
     Čakalne ure - spremljevalec 13,82 15,13
Lokalni prevoz do 10 km (cena na uro) (DDV 9,5 %) 17,11 18,74
Prevoz nad 10 km (cena na km) (DDV 9,5 %) 0,81 0,89
Prevzem pokojnika ali žare od drugih pogrebnih služb (DDV 9,5 %) 50,00 54,75
Razne druge režijske storitve grobarjev (cena na uro) (DDV 22 %) 18,37 22,41

 

 

Storitve, ki so razdeljene na I. in II. del zaradi različnih stopenj DDV, so vsebinsko povezane storitve in se jih upošteva kot enotni paket.

Dodatek na storitve v soboto +25 %.

Dodatek na storitve v nedeljo + 50 %.

Manipulativni stroški - 5 % na tuje storitve (druga pogrebna podjetja) in prevzem pri pogrebnih podjetjih.

Material se obračuna po dejanski porabi.

Cenik se uporablja od 1. 4. 2019 dalje.

Cenik uporabe grobnih enot EUR brez DDV / leto EUR z DDV / leto
Enojni žarni grob  15,40 18,79
Enojni grob (enako za enojni ob zidu) 23,33 28,46
Dvojni grob (enako za dvojni ob zidu) 46,65 56,91
Dvojni grob + dodatna enota (enako za dvojni grob ob zidu + dodatna enota) 69,98 85,38
Dvojni grob + 2 dodatni enoti 93,30 113,83
Grobnica  93,30 113,83

 

Cene veljajo od 1. 4. 2019.

Cene je na 4. redni seji dne 28. 3. 2019 potrdil Občinski svet Občine Tržič.

Cenik 24-urna dežurna služba EUR BREZ DDV EUR Z DDV

24-urna dežurna služba

220,00 240,90

Cena velja od 1. 4. 2019.

Ceno je na 4. redni seji dne 28. 3. 2019 potrdil Občinski svet Občine Tržič.

   
Cenik pokopaliških storitev EUR brez DDV EUR z DDV
Odkrivanje in zasip odkritega žarnega groba 27,56 30,17
Izkop žarnega groba in vgraditev žarne niše ter zasip 42,89 46,97
Izkop poglobljenega groba za krsto ter zasip 228,47 250,17
Izkop normalnega groba za krsto ter zasip 210,10 230,06
Spominsko - obeležje raztros 39,97 43,77
Odstranitev enojnega groba 131,89 144,42
Odstranitev dvojnega groba 260,70 285,47
Prva ureditev groba 61,33 67,15
Izdaja soglasij 26,25 32,02
Prvi vpis v katastrske evidence 14,72 17,96
Najem poslovilnih vežic (cena na dan) 74,62 91,04
Hramba pokojnika v hladilnici (cena na dan) 15,00 18,30
Storitve prekopa - ekshumacije (obračun po dejansko opravljenih urah)    
Grobarska dela pri ekshumaciji (cena na uro) 31,24 34,21
Nadzor grobarskih del pri ekshumaciji (cena na uro) 18,37 20,12
Strojne ure - bager  34,43 37,70
Delovne ure - traktor 27,50 30,11
Dostavno vozilo (cena na uro) 30,80 33,73
Prisotnost pooblaščenega zdravnika - po računu zdravniške službe    

Cene veljajo od 1. 4. 2019.

Cene je na 4. redni seji dne 28. 3. 2019 potrdil Občinski svet Občine Tržič.

   
Cenik storitev vezanih na tržni prostor Tržič EUR brez DDV EUR z DDV
Letna rezervacija in najem s klopjo 313,27 382,19
Letna rezervacija klopi 67,20 81,98
Uporaba tržnega prostora za postavitev lastne stojnice za prodajo m2/dnevno 2,19 2,67
Pristojbina za tipske klopi - za prodajo domačega sadja in drugih prehrambenih artiklov - 1 klop/dnevno 7,01 8,55
Pristojbina za tipske klopi - za prodajo izdelkov domače obrti in drugih neprehrambenih artiklov - 1 klop/dnevno 12,87 15,70
Uporaba senčnikov s stojalom 2,98 3,64

Cene za letni najem veljajo od 1. 1. 2009.

Cene za dnevni najem je potrdil Občinski svet Občine Tržič dne 27. 12. 2000 in se uporabljajo od 1. 1. 2001.

Cene s spremenjenimi stopnjami DDV se uporabljajo za opravljene storitve od 1. 7. 2013 dalje.