Cenik

Cenik - main

Cenik OSKRBE Z VODO POLNA CENA V EUR brez DDV SUBVENCIONIRANA CENA V EUR Z DDV
Vodarina (cena v  EUR / m3) 0,5048 0,4986
     
Omrežnina vodooskrba (mesečno)    

DN ≤ 20

5,8792 5,3562

20 < DN < 40

17,6375 16,0685

40 ≤ DN < 50

58,7915 53,5614

50 ≤ DN < 65

88,1873 80,3421

65 ≤ DN < 80

176,3745 160,6842

80 ≤ DN < 100

293,9576 267,8071

100 ≤ DN < 150

587,9151 535,6142

150 ≤ DN

1.175,8303 1.071,2284

Cene so pripravljene skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017).

Navedene cene je dne 23. 1. 2020 potrdil Občinski svet Občine Tržič.

Cene so brez DDV in se uporabljajo za opravljene storitve od 1. 4. 2020 dalje.

Obrazložitev sprememb cen s 1. 4. 2020.

 

Cenik ODVAJANJA ODPADNE VODE POLNA CENA V EUR brez DDV SUBVENCIONIRANA CENA V EUR Z DDV
Odvajanje komunalne odpadne vode (cena v  EUR / m3) 0,2926 0,2755
     
Omrežnina odvajanje (mesečno)    

DN ≤ 20

4,5279 4,6109

20 < DN < 40

13,5837 13,8329

40 ≤ DN < 50

45,2791 46,1100

50 ≤ DN < 65

67,9186 69,1649

65 ≤ DN < 80

135,8373 138,3299

80 ≤ DN < 100

226,3954 230,5497

100 ≤ DN < 150

452,7909 461,0996

150 ≤ DN

905,5817 922,1991
     
okoljska dajatev (odpadna voda) - 100 % (cena v EUR brez DDV)   0,5282
okoljska dajatev (odpadna voda) - 10 % (cena v EUR brez DDV)   0,0528

Cene so pripravljene skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017).

Navedene cene je dne 23. 1. 2020 potrdil Občinski svet Občine Tržič.

Cene so brez DDV in se uporabljajo za opravljene storitve od 1. 4. 2020 dalje.

Obrazložitev sprememb cen s 1. 4. 2020.

 

Cenik ČIŠČENJA ODPADNE VODE POLNA CENA V EUR brez DDV CENA V EUR Z DDV
Čiščenje komunalne odpadne vode (cena v  EUR / m3) 0,4535 0,4966
     
Omrežnina čiščenje (mesečno)    

DN ≤ 20

2,4778 2,7132

20 < DN < 40

7,4333 8,1395

40 ≤ DN < 50

24,7776 27,1315

50 ≤ DN < 65

37,1664 40,6972

65 ≤ DN < 80

74,3328 81,3944

80 ≤ DN < 100

123,8881 135,6575

100 ≤ DN < 150

247,7761 271,3148

150 ≤ DN

495,5523 542,6298
     
Storitve, vezane na greznice in MKČN (cena v  EUR / m3) 0,4213 0,4613

Cene so pripravljene skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017).

Navedene cene je dne 23. 1. 2020 potrdil Občinski svet Občine Tržič.

Cene so brez DDV in se uporabljajo za opravljene storitve od 1. 4. 2020 dalje. 

Obrazložitev sprememb cen s 1. 4. 2020.

 

Cenik RAVNANJA Z ODPADKI EUR brez DDV EUR z DDV
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (cena na kg)    
cena storitve 0,1501 0,1644
cena javne infrastrukture 0,0063 0,0069
Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odpada (cena na kg)    
cena storitve 0,2176 0,2383
Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov (cena na kg)    
cena storitve 0,1587 0,1738
cena javne infrastrukture 0,0010 0,0011
Odlaganje določenih vrst komunalnih odpadkov (cena na kg)    
cena storitve 0,0443 0,0485
cena javne infrastrukture 0,0409 0,0448
Cenik - prikaz glede na velikost zabojnika    
Sodila za preračun mase zbranih odpadkov v obračunskem obdobju    
Cene so pripravljene skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017).

S strani Občinskega sveta Občine Tržič potrjene cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov veljajo od 1. 2. 2020 dalje, ostale cene storitev veljajo za opravljene storitve od 1. 4. 2020 dalje. Cene odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov ostajajo nespremenjene od 1. 1. 2016 dalje.

ZBIRNI CENTER KOVOR    
Cenik za pravne osebe    
Cenik za gospodinjstva    
     
Najem zabojnikov za odpadke (cena na mesec)    
80 in 120 l 0,51 0,62
240 l 0,65 0,79
660 l 4,79 5,84
1100 l 5,43 6,62
nakup ključavnice za zabojnik (cena na kos) 25,00 30,50
montaža ključavnice na zabojnik (cena na kos) 8,56 10,44
izdelava dodatnega ključa za ključavnice zabojnikov 5,00 6,10
najem 5 m3 zabojnika (cena na dan brez prevoza) 13,62 16,62
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENIK RAVNANJA Z ODPADKI - PRIREDITVE EUR brez DDV EUR z DDV
Ravnanje z odpadki - prireditve - zabojnik 240 l (cena na kom) 17,8872 19,5865
Ravnanje z odpadki - prireditve - zabojnik 660 l (cena na kom) 49,1927 53,8660
Ravnanje z odpadki - prireditve - zabojnik 1100 l (cena na kom) 81,9810 89,7692
Najem zabojnika (cena na dan) 5,43 6,62

 

 

 

 

Cenik se uporablja od 1. 9. 2020 dalje.

 

Cenik pogrebnih storitev EUR brez DDV EUR z DDV
Delo s pokojnikom (položitev v krsto in ureditev) (DDV 9,5 %) 38,70 42,38
Pogrebna svečanost - žarni pokop I. del (DDV 9,5 %) 153,42 167,99
Pogrebna svečanost - žarni pokop II. del (DDV 22 %) 48,41 59,06
Pogrebna svečanost - raztros pepela I. del (DDV 9,5%) 92,12 100,87
Pogrebna svečanost - raztros pepela II. del (DDV 22%) 40,51 49,42
Pogrebna svečanost - klasični pokop s krsto I. del (DDV 9,5%) 227,83 249,47
Pogrebna svečanost - klasični pokop s krsto II. del (DDV 22%) 48,41 59,06
Storitve na domu - po dogovoru    
Doplačilo storitev - izredni dogodki (DDV 9,5 %)    
     Ureditev pokojnika (nasilna smrt, nalezljiva bolezen, obdukcija) 25,95 28,42
     Uporaba prenosne krste (od hladilnice naprej) 12,52 13,71
     Uporaba transportne vreče (od hladilnice naprej) 8,35 9,14
     Čakalne ure - voznik 15,56 17,04
     Čakalne ure - spremljevalec 13,82 15,13
Lokalni prevoz do 10 km (cena na uro) (DDV 9,5 %) 17,11 18,74
Prevoz nad 10 km (cena na km) (DDV 9,5 %) 0,81 0,89
Prevzem pokojnika ali žare od drugih pogrebnih služb (DDV 9,5 %) 50,00 54,75
Razne druge režijske storitve grobarjev (cena na uro) (DDV 22 %) 18,37 22,41

 

 

Storitve, ki so razdeljene na I. in II. del zaradi različnih stopenj DDV, so vsebinsko povezane storitve in se jih upošteva kot enotni paket.

Dodatek na storitve v soboto +25 %.

Dodatek na storitve v nedeljo + 50 %.

Manipulativni stroški - 5 % na tuje storitve (druga pogrebna podjetja) in prevzem pri pogrebnih podjetjih.

Material se obračuna po dejanski porabi.

Cenik se uporablja od 1. 4. 2019 dalje.

Cenik uporabe grobnih enot EUR brez DDV / leto EUR z DDV / leto
Enojni žarni grob  15,40 18,79
Enojni grob (enako za enojni ob zidu) 23,33 28,46
Dvojni grob (enako za dvojni ob zidu) 46,65 56,91
Dvojni grob + dodatna enota (enako za dvojni grob ob zidu + dodatna enota) 69,98 85,38
Dvojni grob + 2 dodatni enoti 93,30 113,83
Grobnica  93,30 113,83

 

Cene veljajo od 1. 4. 2019.

Cene je na 4. redni seji dne 28. 3. 2019 potrdil Občinski svet Občine Tržič.

Cenik 24-urna dežurna služba EUR BREZ DDV EUR Z DDV

24-urna dežurna služba

220,00 240,90

Cena velja od 1. 4. 2019.

Ceno je na 4. redni seji dne 28. 3. 2019 potrdil Občinski svet Občine Tržič.

   
Cenik pokopaliških storitev EUR brez DDV EUR z DDV
Odkrivanje in zasip odkritega žarnega groba 27,56 30,17
Izkop žarnega groba in vgraditev žarne niše ter zasip 42,89 46,97
Izkop poglobljenega groba za krsto ter zasip 228,47 250,17
Izkop normalnega groba za krsto ter zasip 210,10 230,06
Spominsko - obeležje raztros 39,97 43,77
Odstranitev enojnega groba 131,89 144,42
Odstranitev dvojnega groba 260,70 285,47
Prva ureditev groba 61,33 67,15
Izdaja soglasij 26,25 32,02
Prvi vpis v katastrske evidence 14,72 17,96
Najem poslovilnih vežic (cena na dan) 74,62 91,04
Hramba pokojnika v hladilnici (cena na dan) 15,00 18,30
Storitve prekopa - ekshumacije (obračun po dejansko opravljenih urah)    
Grobarska dela pri ekshumaciji (cena na uro) 31,24 34,21
Nadzor grobarskih del pri ekshumaciji (cena na uro) 18,37 20,12
Strojne ure - bager  34,43 37,70
Delovne ure - traktor 27,50 30,11
Dostavno vozilo (cena na uro) 30,80 33,73
Prisotnost pooblaščenega zdravnika - po računu zdravniške službe    

Cene veljajo od 1. 4. 2019.

Cene je na 4. redni seji dne 28. 3. 2019 potrdil Občinski svet Občine Tržič.

   
Cenik storitev vezanih na tržni prostor Tržič EUR brez DDV EUR z DDV
Letna rezervacija in najem s klopjo 313,27 382,19
Letna rezervacija klopi 67,20 81,98
Uporaba tržnega prostora za postavitev lastne stojnice za prodajo m2/dnevno 2,19 2,67
Pristojbina za tipske klopi - za prodajo domačega sadja in drugih prehrambenih artiklov - 1 klop/dnevno 7,01 8,55
Pristojbina za tipske klopi - za prodajo izdelkov domače obrti in drugih neprehrambenih artiklov - 1 klop/dnevno 12,87 15,70
Uporaba senčnikov s stojalom 2,98 3,64

Cene za letni najem veljajo od 1. 1. 2009.

Cene za dnevni najem je potrdil Občinski svet Občine Tržič dne 27. 12. 2000 in se uporabljajo od 1. 1. 2001.

Cene s spremenjenimi stopnjami DDV se uporabljajo za opravljene storitve od 1. 7. 2013 dalje.