Zakonodaja

Odlok o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Tržič d.o.o. (Ur. l. RS, št. 76/2019).

Pitna voda

 • Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 19/2014, 68/2019, 134/2020)
 • Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Tržič (Ur. l. RS, št. 34/2009)

Komunalni odpadki

 • Odlok o ravnanju z odpadki v Občini Tržič (Ur. l. RS, št. 90/2021)
 • Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 45/2011)

Odpadna voda

 • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 42/2014)
 • Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Tržič (Ur. l. RS, št. 43/2009)

Pokopališče

 • Odlok o pokopališkem redu v Občini Tržič (Ur. l. RS, št. 64/2018)
 • Odlok o koncesiji za izvajanje storitev gospodarske javne službe na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Tržič (Ur. l. RS, št. 13/19)

Ceste

 • Odlok o občinskih cestah v Občini Tržič (Ur. l. RS, št. 90/2021)
 • Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 54/2015)

Gorenjska plaža

 • Odlok o koncesiji za gospodarsko javno službo upravljanja z javno površino – kompleksom »Gorenjska plaža« (Ur. l. RS, št. 54/2015 in 164/2020)

Javne površine

 • Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 30/2017)