Vloge in obrazci

Izdaja projektnih pogojev in mnenj

Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev

Zahteva za izdajo mnenja

Zahteva za izdajo mnenja glede skladnosti dopustnih manjših odstopanj s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

Dokumentacija za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte

Dokumentacija za izdajo gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti

Oskrba s pitno vodo

Vloga za izdajo soglasja za priključitev objekta na javno vodovodno omrežje

Vloga za menjavo dimenzije vodomera

Odvajanje in čiščenje odpadnih vod

Vloga za izdajo soglasja za priključitev objekta na javno kanalizacijsko omrežje

Obvestilo o pričetku delovanja MKČN

Ravnanje z odpadki

Zahtevek za naročilo zabojnika - gospodinjstva

Zahtevek za naročilo zabojnika - poslovni uporabniki

Dogovor o načinu odlaganja odpadkov v posebne vreče

Obrazec za začasno odjavo odvoza odpadkov (za podjetja in zavode, ki v času izrednih razmer ne poslujejo)

Upravljanje z objekti

Vlog za izdajo sezonske vstopnice za Gorenjsko plažo

Pogrebna in pokopališka dejavnost

Vloga za izdajo soglasja za izvajanje kamnoseških del na pokopališču