Greznice

Praznjenje greznic oz. malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) je obvezna občinska javno gospodarska služba, ki jo v okviru koncesije izvaja Komunala Tržič d.o.o.

Skladno z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 42/14) vam bodo delavci našega podjetja v okviru izvajanja storitev obvezne javne gospodarske službe enkrat na tri leta redno prišli izprazniti vašo greznico ali MKČN.

Vsaj teden dni pred praznjenjem greznice vam bomo poslali dopis z najavljenim datumom in urnim obdobjem, v katerem bomo izvedli storitev.

Prosimo vas, da omogočite dostop do greznice in odkopljete pokrov greznice, v kolikor je zakopan in ste ob praznjenju greznice prisotni, v kolikor je to mogoče.