Priključitev na vodovodno omrežje

Pri novogradnji morate soglasje (mnenje) pridobiti že v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.

V primeru, ko gre za priklop obstoječega objekta, s strani Občine prejmete odločbo o odmeri komunalnega prispevka.

Dolžnost priključitve na javno vodovodno omrežje (9. člen odloka)

Na obstoječem poselitvenem območju, kjer je zgrajen, se gradi ali rekonstruira javni vodovod, je priključitev na javni vodovod obvezna. Lastnik stavbe ali gradbeno inženirskega objekta mora zaradi oskrbe s pitno vodo zagotoviti izvedbo priključka stavbe ali gradbeno inženirskega objekta na sekundarni vodovod. Na javni vodovod se mora priključiti vsako odjemno mesto posebej.

Upravljavec mora obvestiti uporabnika, da je obvezna priključitev njegove stavbe ali gradbeno inženirskega objekta na javni vodovod in mu posredovati pogoje za izdajo soglasja za vodovodni priključek.

Na obstoječem poselitvenem območju, ki ni opremljeno ali ni v celoti opremljeno z javnim vodovodom, je oskrba s pitno vodo iz zasebnih vodovodov dovoljena, dokler občina ne vzpostavi pogojev za priključitev stavb na sekundarni vodovod.

Na predvidenem poselitvenem območju upravljavec javnega vodovoda ne sme priključiti stavb ali gradbeno inženirskih objektov na javni vodovod, če na območju še ni zagotovljenega odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode ali je odvajanje odpadnih voda začasno zagotovljeno z malo komunalno čistilno napravo skladno z veljavno zakonodajo.

Priključek na javni vodovod je dovoljen samo s soglasjem, ki ga izda upravljavec v skladu z določili odloka in v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.

Ali je možna ukinitev vodovodnega priključka?

Ukinitev vodovodnega priključka je možna edino, ko se odločite za rušenje objekta.