Vodomeri

Obračunski vodomer je namenjen merjenju porabe pitne vode, je sestavni del priključka in ga mora praviloma imeti vsak uporabnik. Dimenzija in lokacija vgraditve obračunskega vodomera sta razvidna v dokumentaciji soglasje za priključitev na javni vodovod.

Pri novogradnjah in rekonstrukcijah mora biti merilno mesto izven objekta v za to namenjenem jašku, takoj ko vstopi priključna cev na parcelo, na kateri se nahaja objekt ozirom čim bliže javnemu vodovod.

Vodomer mora biti vedno dostopen upravljalcu vodovodnega omrežja za potrebe popisa vodomera, menjave in rednih kontrol. Vodomerno mesto oziroma vodomerni jašek mora biti vzdrževan in zaščiten, da ne pride bo poškodb vodomera. V zimskem času je potrebno poskrbeti za zaščito pred zmrzaljo. Vodomerni jašek so uporabniki dolžni zgraditi in vzdrževati sami. Posegi v sam vodomer so prepovedani, razen za upravljavca javnega vodovoda.

Skladno s Pravilnikom o meroslovju je vodomere potrebno menjati vsakih pet let. Stroški menjave se krijejo iz postavke omrežnina. Višina omrežnine je odvisna od dimenzije vodomera. V primeru izredne menjave zaradi poškodbe vodomera ali zmrzali vodomera strošek menjave krije uporabnik.

Vodomer