Zakonodaja oskrbe s pitno vodo

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 19/201468/2019134/2020).

Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Tržič (Ur. l. RS, št. 34/2009).