Pogosta vprašanja

Zbirni center v Kovorju je namenjen vsem uporabnikom iz gospodinjstev, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki na območju Občine Tržič.

Uporabnik se mora pred odložitvijo odpadkov na zbirnem centru identificirati z veljavnim osebnim dokumentom in z dokazilom, da je kot uporabnik vključen v sistem ravnanja z odpadki na območju Občine Tržič. Dokazilo je potrdilo o poravnanih obveznostih za storitev ravnanja z odpadki za pretekli mesec. V primeru, da uporabnik zavrne identifikacijo, pooblaščeni delavec odpadkov ni dolžan sprejeti.

Uporabnik lahko brezplačno odda do 1 m3 komunalnih odpadkov mesečno, ki se zbirajo v zbirnem centru, vendar največ 4 m3 letno.

Uporabnik je dolžan po navodilih izvajalca pripeljane odpadke razvrstiti v ustrezne zabojnike. Uporabnik lahko proti plačilu skladno s cenikom izvajalca, na zbirni center odloži tudi več kot 4 m3 odpadkov letno.

V zbirnem centru lahko odpadke oddajo tudi pravne osebe, samostojni podjetniki ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost. V tem primeru se oddaja odpadkov obračuna skladno z veljavnim cenikom izvajalca. 

Skladno s 26. členom Odloka je v  primeru, ko uporabnik najame zabojnik, dolžan uporabljati zabojnik kot dober gospodar in je odgovoren za škodo, če uporablja zabojnik v nasprotju z njenim namenom.

Izvajalec najet zabojnik zamenja glede na iztrošenost po izteku življenjske dobe posode, če pride v času odvoza komunalnih odpadkov do poškodbe zabojnika s strani izvajalca, pa jo bo zamenjal izvajalec javne službe.

Če količine komunalnih odpadkov občasno presegajo prostornino zabojnika za odpadke, ki ga uporablja uporabnik, si uporabnik pri izvajalcu priskrbi posebne plastične vrečke za odpadke (vrečke z logotipom izvajalca), katere lahko odloži poleg zabojnika na dan odvoza. Če odpadki niso v primernih vrečah, jih izvajalcu ni potrebno odpeljati.

Skladno s 16. členom Odloka so uporabniki dolžni zabojnike ali posebne plastične vreče na dan odvoza, in sicer najkasneje do 6. ure zjutraj pripeljati zabojnike na odjemno mesto.

Odjemno mesto mora biti dostopno tako, da lahko izvajalec komunalne odpadke prevzame in jih s komunalnimi vozili odpelje.

Lokacija odjemnega mesta je lahko oddaljena največ 2 metra od transportne poti komunalnega vozila. 

Smrt osebe je potrebno prijaviti v dveh dneh od dneva smrti oziroma najdbe pokojnika. Smrt se prijavi v matičnem uradu, v kraju, kjer je oseba umrla.

Prijavi smrti je potrebno priložiti zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti, ki ga izda pristojni zdravstveni delavec, ki je smrt ugotovil. S tem se na matičnem uradu pridobi izpisek iz matične knjige umrlih (mrliški list).

Če pokojnik umre v bolnišnici ali v domu upokojencev, dobijo svojci obvestilo (običajno telegram ali telefonski klic).
Smrt matičarju matičnega območja, kjer je nastopila smrt, lahko prijavi pogrebna služba. Svojci pokličejo ali obiščejo sprejemno pisarno pogrebne službe in uredijo vse potrebno za pogreb, upepelitev ali prevoz v drug kraj. Svojci naj s seboj prinesejo zdravstveno kartico, identifikacijski dokument (osebna izkaznica, potni list) pokojne/ga.

Smrt osebe, ki je umrla v zdravstvenem zavodu, domu za ostarele, turistično gostinskem objektu, organizaciji oziroma zavodu, mora pristojnemu organu (UE) prijaviti zavod, v katerem je oseba umrla.

Mrliški preglednik ali zdravnik  (nujna medicinska pomoč, dežurni zdravnik lokalne zdravstvene organizacije – tel. št. 04 59 82 210 ali 112) po opravljenem pregledu izda zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti, s katerim se nato prijavi smrt na matičnem uradu, hkrati pa predstavlja tudi dovoljenje za prevoz umrlega.

Svojci pokojnika o opravljenem pregledu pokličejo ali obiščejo sprejemno pisarno pogrebne službe Komunale Tržič in uredijo vse potrebno za pogreb, upepelitev ali prevoz v drug kraj. Svojci naj s seboj prinesejo zdravstveno kartico, identifikacijski dokument (osebna izkaznica, potni list) pokojne/ga.

Pogrebna služba Komunale Tržič lahko v okviru opravljanja pogrebne dejavnosti in organiziranja pogrebne slovesnosti za pokojnika poskrbi tudi za prijavo smrti na matičnem uradu.

O ukrepih prekuhavanja vas obveščamo preko sredstev javnega obveščanja: lokalni radio Radio Gorenc, spletna stran podjetja, FB profil, brezplačno SMS obveščanje ali obveščanje preko elektronske pošte.

Javne zavode in obrate s prehrambeno dejavnostjo v takšnih primerih obveščamo neposredno preko elektronske pošte ali telefonsko ali preko SMS sporočil.

Izpiranje vodovodnega omrežja v javnih objektih

V času počitnic, praznikov in daljših odsotnostih je poraba pitne vode v javnih objektih zmanjšana ali prekinjena. Zato se pogosto zgodi, da so tam odvzeti vzorci pitne vode neskladni. Nacionalni inštitut za javno zdravje je zato pripravil navodila, kako je potrebno ravnati v takih primerih:

 • Pred začetkom novega šolskega leta ali pred vsako daljšo odsotnostjo in neuporabo pitne vode je potrebno poskrbeti za intenzivno izpiranje vodovodnega omrežja. Priporočljivo ga je izpirati 15 minut, v sunkih s turbulentnim tokom. Lastniki javnega objekta naj o izpiranju vodijo evidenco (več na spodnji povezavi Priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje in odpravo tveganja, če je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje).
 • V primeru posegov na internem omrežju je priporočljiva izvedba dezinfekcije (več na spodnji povezavi Navodila za izvedbo dezinfekcije vodovodnega omrežja).
 • Voda naj na pipah vsak dan pred prvo uporabo teče vsaj 2 minuti oz. toliko časa, da se temperatura vode ustali. Curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debeline svinčnika (več na spodnji povezavi Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja).

Podrobnejša navodila sledijo na spodnjih povezavah:

Izpiranje vodovodnega omrežja v individualnih objektih oziroma gospodinjstvih

 • Intenzivno izpiranje vodovodnega omrežja je priporočeno tudi za individualna odjemna mesta.
 • Vsa priporočila, navodila in mnenja, ki jih je pripravil NIJZ, kakor tudi ostale informacije so objavljene na spletni strani: www.nijz.si, pod rubriko področja dela, moje okolje, voda, pitna voda - za strokovno javnost.

V primeru mikrobiološkega onesnaženja pitne vode se najpogosteje kot prvi ukrep priporoča prekuhavanje vode, ki je namenjena uporabi za pitje, kuhanje in pripravo hrane. Ukrep velja vse do ureditve ustreznih postopkov priprave vode oziroma odprave vzrokov neskladnosti.

Povzetek postopka prekuhavanja vode: 

 • Dezinfekcija pitne vode s prekuhavanjem je varna metoda.
 • Tri minute burnega vretja pomeni široko mikrobiološko varnost.
 • Če je voda motna, jo pred prekuhavanjem zbistrimo z usedanjem in nato filtriramo.
 • Preprečiti je treba možnost naknadnega onesnaženja prekuhane vode.
 • Vodo hranimo v hladilniku.
 • Za pitje in pripravo hrane jo uporabljamo 24 ur, izjemoma 48 ur.

Podajamo podatek o skupni trdoti v °N za večje vodovodne sisteme v občini Tržič:

 • Črni gozd 8,5

 • Žegnani studenec 10,4

 • Mestni 18,3

 • Brezje 12,2

 • Preska 9,2

Na zabojnik je proti plačilu možno namestiti ključavnico.