Ravnanje z odpadki

Zbirni center v Kovorju je namenjen vsem uporabnikom iz gospodinjstev, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki na območju Občine Tržič.

Uporabnik se mora pred odložitvijo odpadkov na zbirnem centru identificirati z veljavnim osebnim dokumentom in z dokazilom, da je kot uporabnik vključen v sistem ravnanja z odpadki na območju Občine Tržič. Dokazilo je potrdilo o poravnanih obveznostih za storitev ravnanja z odpadki za pretekli mesec. V primeru, da uporabnik zavrne identifikacijo, pooblaščeni delavec odpadkov ni dolžan sprejeti.

Uporabnik lahko brezplačno odda do 1 m3 komunalnih odpadkov mesečno, ki se zbirajo v zbirnem centru, vendar največ 4 m3 letno.

Uporabnik je dolžan po navodilih izvajalca pripeljane odpadke razvrstiti v ustrezne zabojnike. Uporabnik lahko proti plačilu skladno s cenikom izvajalca, na zbirni center odloži tudi več kot 4 m3 odpadkov letno.

V zbirnem centru lahko odpadke oddajo tudi pravne osebe, samostojni podjetniki ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost. V tem primeru se oddaja odpadkov obračuna skladno z veljavnim cenikom izvajalca. 

Niste dobili zadostnih informacij? Pišite nam na
info@komunala-trzic.si

Skladno s 26. členom Odloka je v  primeru, ko uporabnik najame zabojnik, dolžan uporabljati zabojnik kot dober gospodar in je odgovoren za škodo, če uporablja zabojnik v nasprotju z njenim namenom.

Izvajalec najet zabojnik zamenja glede na iztrošenost po izteku življenjske dobe posode, če pride v času odvoza komunalnih odpadkov do poškodbe zabojnika s strani izvajalca, pa jo bo zamenjal izvajalec javne službe.

Niste dobili zadostnih informacij? Pišite nam na
info@komunala-trzic.si

Če količine komunalnih odpadkov občasno presegajo prostornino zabojnika za odpadke, ki ga uporablja uporabnik, si uporabnik pri izvajalcu priskrbi posebne plastične vrečke za odpadke (vrečke z logotipom izvajalca), katere lahko odloži poleg zabojnika na dan odvoza. Če odpadki niso v primernih vrečah, jih izvajalcu ni potrebno odpeljati.

Niste dobili zadostnih informacij? Pišite nam na
info@komunala-trzic.si

Skladno s 16. členom Odloka so uporabniki dolžni zabojnike ali posebne plastične vreče na dan odvoza, in sicer najkasneje do 6. ure zjutraj pripeljati zabojnike na odjemno mesto.

Odjemno mesto mora biti dostopno tako, da lahko izvajalec komunalne odpadke prevzame in jih s komunalnimi vozili odpelje.

Lokacija odjemnega mesta je lahko oddaljena največ 2 metra od transportne poti komunalnega vozila. 

Niste dobili zadostnih informacij? Pišite nam na
info@komunala-trzic.si

Na zabojnik je proti plačilu možno namestiti ključavnico.

Niste dobili zadostnih informacij? Pišite nam na
info@komunala-trzic.si