Kanalizacija

Komunala Tržič d.o.o. v okviru gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode upravlja kanalizacijski sistem v dolžini približno 60.000 m, in sicer v dvanajstih naseljih (Bistrica pri Tržiču, Breg ob Bistrici, Kovor, Križe, Loka, Pristava, Retnje, Ročevnica, Sebenje, Tržič mesto, Zvirče in Žiganja vas). Kanalizacijski sistem se zaključi s Centralno čistilno napravo Brezovo, v kapaciteti 16.400 PE.

Objekti, ki niso priključeni na javno kanalizacijsko omrežje, morajo skladno z veljavno zakonodajo imeti urejeno odvajanje v greznice oz. male komunalne čistilne naprave. V okviru javne gospodarske službe izvajamo tudi praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave.

Skrbna uporaba kanalizacije - LETAK.