Pokopališča

Naše podjetje je upravljavec pokopališč v občini Tržič od poznih 50. let prejšnjega stoletja. Upravljamo pokopališča v:

 • Tržiču,
 • Križah,
 • Kovorju in
 • Lomu.

Naša pogrebna služba je dosegljiva 24 ur na dan, in sicer na telefonskih številkah 04 5971 330 ali 031 503 871.

Dejavnost opravljamo skladno z Odlokom o pokopališkem redu v Občini Tržič (Ur. l. RS, št. 64/2018) in koncesijo za izvajanje storitev gospodarske javne službe na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Tržič (Ur. l. RS, št. 13/19).

Red na pokopališču

Za red in vzdrževanje pokopališča je skladno z Odlokom odgovoren upravljavec pokopališča.

Za red in vzdrževanje grobov so odgovorni najemniki grobov.

Upravljavec pokopališča in najemnik groba lahko skleneta posebno pogodbo o vzdrževanju groba.

Za sakralne objekte v sklopu objekta skrbi lastnik.

Najem grobov

Najemniki grobov oz. grobnic so dolžni skrbeti za njihovo vzdrževanje tako, da se s tem ohranja kulturni in estetski izgled pokopališča.

Upravljavec pozove najemnika, čigar grob je zanemarjen, na ureditev groba v roku 30 dni od prejema pisnega poziva. V nasprotnem primeru grob uredi upravljavec pokopališča na stroške najemnika.

Sklepanje najemnih pogodb

V skladu z Odlokom se sklene najemna pogodba z upravljavcem pokopališča. Najemne pogodbe se sklepajo za nedoločen čas, podaljšujejo pa z vsakoletnim plačilom najemnine.

Najemna pogodba mora vsebovati:

 • Podatke o grobu in najemniku groba
 • Obveznosti najemnika groba in upravljavca
 • Višino najemnine
 • Rok rednega plačila
 • Druge določbe

Upravljavec pokopališča razveljavi sklenjeno pogodbo v naslednjih primerih:

 • če najemnik groba po predhodnem pisnem opozorilu ne poravna letne najemnine oz. zanemarja svoje obveznosti do ureditve groba,
 • ob opustitvi pokopališča  ali
 • kadar tako zahteva načrt razdelitve pokopališča.

Po razveljavitvi najemne pogodbe se smatra grobni prostor kot opuščen grob do konca mirovalne dobe (ne manj kot 10 let), na kar se prekoplje in odda drugemu najemniku.

Najemnik groba iz razveljavitvene pogodbe mora odstraniti opremo groba v 30 dneh po razveljavitvi najemne pogodbe. V kolikor je ne odstrani v določenem roku, jo po predhodnem pisnem opozorilu najemnika grobnega prostora, odstrani upravljavec pokopališča na stroške najemnika groba. V času od odstranitve opreme groba do poteka mirovalne dobe in ponovne oddaje groba drugemu najemniku skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega groba upravljavec pokopališča. V primeru smrti najemnika groba se morajo dediči v roku dveh mesecev izjaviti o novem najemniku groba.