Predstavitev

Ceste vzdržujemo skladno z izvajanjem programa, katerega zakonodajna podlaga so sledeči dokumenti:

 1.  Zakon o javnih cestah (Ur.l. RS št. 33/2006 s spremembami)   
 2.  Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah (Ur.l. RS, št. 62/1998 s spremembami) 
 3.  Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur.l. RS, št. 56/2008) 
 4.  Odlok o občinskih cestah in urejanju prometa v Občini Tržič (Ur. l. RS, št. 6/2001 s spremembami) 

Delo enote cest obsega:

 • priprava na zimsko službo
 • izvedba del v zimskih razmerah
 • intervencijski ukrepi
 • urejanje živilske tržnice v Tržiču
 • vzdrževanje cestno prometne talne signalizacije
 • vzdrževanje cestno prometne vertikalne signalizacije
 • vzdrževanje asfaltnih in makadamskih cest
 • vzdrževanje obcestnih zelenih površin
 • dežurstvo in pregledništvo občinskih cest
 • vzdrževanje rak - industrijskega kanala

V cestno prometno talno in vertikalno signalizacijo je zajeta obnova talnih označb, kot so robne črte, smerokazi, prehodi za pešce, menjava prometnih znakov z drogovi, obcestnih smernikov do čiščenja prometnih znakov in menjave.

V redno vzdrževanje cest in javnih površin sodi:

 • strojno in ročno pometanje ter čiščenje cest in javnih površin s praznjenjem koškov za odpadke in pometanjem pločnikov
 • krpanje asfaltnih površin z pripravljalnimi deli
 • krpanje makadamskih cest (predvsem ročno)
 • menjave cestnih mrež in požiralnikov
 • pranje ulic (po potrebi)
 • popravilo bankin z ročnim nasipom in strojnim utrjevanjem
 • čiščenje propustov, usedalnikov, jarkov za odvodnjavanje voda (strojno in ročno)
 • obkopavanje ob robnikih (strojno in ročno)

Vzdrževanje obcestnih zelenih površin izvajamo strojno in ročno. Sem tako sodi obrezovanje grmičevja, podrasti in drevja v višini 4 metrov, strojna in ročna košnja trave ob cestnem telesu nad pločniki, bankinami ob prometnih znakih, smernikih z nakladanjem in odvozom na deponijo.

Dežurstvo in pregledništvo občinskih cest obsega pregled cest z vozilom in osnovno opremo cestno prometne signalizacije z vzdrževalnimi deli.

Vzdrževanje rak opravljamo v mestu Tržič redno dnevno z ročnim čiščenjem mrež, ob tem se spremlja tudi vtok Mošenika v industrijski kanal, v primeru večjih padavin pa še pogosteje. V primeru težav z industrijskim kanalom se lahko obrnete na naše dežurne zaposlene, ki so dosegljivi na mobilni številki 051 319 690.

ZIMSKA SLUŽBA zajema:

 • namestitev snežnih kolov
 • dobavo in namestitev zabojnikov za pesek in sol s polnjenjem
 • nabavo in dovoz posipnih materialov po deponijah
 • pripravo dežurstva organizatorja del
 • pripravo dežurstva operativnih skupini
 • zvedbo del v zimskih razmerah (pluženje - posipanje)

Namen zimske službe, ki v občini traja od 15. novembra do 30. marca, je zagotavljanje čim bolj varne prevoznosti cest v zimskih razmerah, kar pomeni čim hitrejše odstranjevanje snega z vozišč ter posipanje cestišč proti poledici.

Da je cesta prevozna se šteje, če višina snega na cestah I. prioritete ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, torej, da je promet možen z zimsko opremo (zimske pnevmatike, verige). V obdobju izredno močnega sneženja, ob zametih, snežnih plazovih ter hudi poledici, ko ni mogoče odpraviti ovir z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi, se lahko za čim krajši čas odsek ceste zapre zaradi varnosti udeležencev v prometu.

V primeru naravnih nesreč (nevihte, toča, plazovi, poplave) se plan vzdrževanja cest sprotno prilagaja potrebam na terenu.

Vodja vzdrževanja cest: Jože RUPNIK, mob. št. 051 389 628, e-naslov joze.rupnik@komunala-trzic.si