Obračun komunalnih storitev za februar 2022 s količinskim poračunom odpadkov za leto 2021

09. marec 2022

Spoštovani občani.

Obveščamo vas, da je na tokratnem računu za komunalne storitve poleg rednega mesečnega obračuna zaračunan tudi količinski poračun odpadkov za leto 2021.

To pomeni, da smo poračunali razliko med dejansko zbranimi količinami posameznih vrst odpadkov s količinami, ki so bile uporabnikom/povzročiteljem v preteklem letu zaračunane.

V preteklem letu smo zabeležili občutno povečanje zbranih količin biološko razgradljivih odpadkov in povečanje zbranih količin določenih vrst komunalnih odpadkov, kar je po vsej verjetnosti posledica spremenjenih navad večine prebivalcev ob epidemiji covid-19 (delo in šolanje doma, …).

Gibanje količin odpadkov v letih 2019, 2020 in 2021 prikazujemo s spodnjim grafom.

V izogib morebitnim dilemam, kaj se mesečno plačuje, v nadaljevanju ponovno pojasnjujemo postavke računa za komunalne storitve, ki so vezane na ravnanje z odpadki.

  • Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov zajema zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, odpadne embalaže, kosovnih in nevarnih odpadkov, odpadkov na ekoloških otokih in v zbirnem centru Kovor. Za obračun se uporablja velikost zelenega zabojnika. 

  • Storitev zbiranja biološko razgradljivih odpadkov zajema zbiranje odpadkov v rjavih zabojnikih. Za obračun se uporablja velikost rjavega zabojnika.

  • Storitev obdelave mešanih komunalnih odpadkov zajema strošek obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, razen odpadne embalaže, ki jo brezplačno oddajamo družbam za ravnanje o odpadno embalažo.
  • Storitev odlaganja preostanka odpadkov predstavlja odlaganje odpadkov  po obdelavi na izbranem odlagališču.

Celotna zbrana količina odpadkov v naši občini se porazdeli med uporabnike glede na skupno prostornino zabojnikov.

V skrbi za okolje si vsi želimo manj odpadkov. Že z majhnimi spremembami navad lahko vsak posameznik vpliva na količine le-teh: kupujmo le tisto, kar res potrebujemo in s tem posledično vplivajmo na višino stroškov ravnanja z odpadki.