Predstavitev podjetja

Komunalno podjetje Tržič je bilo ustanovljeno leta 1959, leta 2004 se je preoblikovalo v Javno podjetje Komunala Tržič, d.o.o., od 15. 4. 2009 pa smo Komunala Tržič d.o.o.

Osnovna dejavnost podjetja je zbiranje, čiščenje in distribucija vode.

V okviru gospodarskih javnih služb poleg že omenjene oskrbe s pitno vodo skrbimo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ravnanje z odpadki, izvajamo 24-urno dežurno pogrebno službo in pokopališko dejavnost, redno vzdržujemo občinske ceste in javne površine ter upravljamo nekatere občinske objekte (Gorenjska plaža, Dvorana tržiških olimpijcev). S podpornimi tehničnimi službami se lotimo tudi manjših gradbenih del.

Poslovanje podjetja temelji na prijaznosti in skrbi za okolje, z upoštevanjem etičnih in moralnih standardov. Z uporabniki, zaposlenimi in ostalimi si želimo poštenih, odkritih in spoštljivih odnosov. Vse to zajema tudi naš slogan.

Organi upravljanja in vodenja

 Organi upravljanja in vodenja podjetja so opredeljeni v Odloku o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Tržič d.o.o. (Ur. l. RS, št. 76/2019), ki se uporablja od 1. 1. 2020 dalje.

 Direktor je poslovodni organ podjetja, katerega imenuje in odpokliče zastopnik ustanovitelja - župan. Direktor zastopa in predstavlja podjetje brez omejitev. Njegove pristojnosti in obveznosti natančneje določa zgoraj navedeni Odlok.

Ustanovitelj izvršuje pristojnosti ustanovitelja v zvezi z upravljanjem podjetja v smislu 526. člena ZGD-1 preko občinskega sveta kot najvišjega organa odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti ustanovitelja, župana kot zakonitega zastopnika ustanovitelja ter preko nadzornega sveta podjetja.

 Ustanovitelj nadzira podjetje preko nadzornega sveta (predsednica Jasna Kavčič, člana Klemen Frantar in Jana Čebašek).

Poslovnik o delu nadzornega sveta Komunale Tržič

 Lastniška struktura

 Podjetje je v 100 % lasti Občine Tržič.

Osnovni kapital znaša 761.670,42 €.