Predstavitev podjetja

Komunalno podjetje Tržič je bilo ustanovljeno leta 1959, leta 2004 se je preoblikovalo v Javno podjetje Komunala Tržič, d.o.o., od 15. 4. 2009 pa smo Komunala Tržič d.o.o.

Osnovna dejavnost podjetja je zbiranje, čiščenje in distribucija vode.

V okviru gospodarskih javnih služb poleg že omenjene oskrbe s pitno vodo skrbimo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ravnanje z odpadki, izvajamo 24-urno dežurno pogrebno službo in pokopališko dejavnost, redno vzdržujemo občinske ceste in javne površine ter upravljamo nekatere občinske objekte (Gorenjska plaža, Dvorana tržiških olimpijcev). S podpornimi tehničnimi službami se lotimo tudi manjših gradbenih del.

Poslovanje podjetja temelji na prijaznosti in skrbi za okolje, z upoštevanjem etičnih in moralnih standardov. Z uporabniki, zaposlenimi in ostalimi si želimo poštenih, odkritih in spoštljivih odnosov. Vse to zajema tudi naš slogan.

Organi upravljanja in vodenja

 Organi upravljanja in vodenja podjetja so opredeljeni v Odloku o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Tržič d.o.o. (Ur. l. RS, št. 76/2019), ki se uporablja od 1. 1. 2020 dalje.

 Direktor je poslovodni organ podjetja, katerega imenuje in odpokliče zastopnik ustanovitelja - župan. Direktor zastopa in predstavlja podjetje brez omejitev. Njegove pristojnosti in obveznosti natančneje določa zgoraj navedeni Odlok.

Ustanovitelj izvršuje pristojnosti ustanovitelja v zvezi z upravljanjem podjetja v smislu 526. člena ZGD-1 preko občinskega sveta kot najvišjega organa odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti ustanovitelja, župana kot zakonitega zastopnika ustanovitelja ter preko nadzornega sveta podjetja.

 Ustanovitelj nadzira podjetje preko nadzornega sveta (predsednica: Jasna Kavčič, člana: Janez Fajfar, Špela Prestor Markun).

Poslovnik o delu nadzornega sveta Komunale Tržič

 Lastniška struktura

 Podjetje je v 100 % lasti Občine Tržič.

Osnovni kapital znaša 761.670,42 €.