Pogosta vprašanja in odgovori o ravnanju z odpadki

Kam sodi kakšen odpadek?

Za vas smo pripravili abecednik odpadkov, ki vam bo v pomoč pri pravilnem ločevanju.

Poškodovali ste zabojnik. Ali ga boste zamenjali?

Uporabnik je dolžan z zabojniki ravnati kot dober gospodar ter skrbeti za njihovo čistočo ter jih uporabljati le za namen zbiranja odpadkov.

Izvajalec zbiranja zamenja zabojnik glede na iztrošenost. V primeru namernega poškodovanja, odtujitve, sežiga ali drugačnega uničenja zabojnika, je izvajalec zbiranja dolžan zabojnik nadomestiti z novim na stroške uporabnika.

Poleg zabojnika so vreče, zakaj jih niste odpeljali?

Če količine komunalnih odpadkov občasno presegajo prostornino zabojnika za odpadke, ki ga uporablja uporabnik, si uporabnik pri izvajalcu priskrbi posebne plastične vrečke za odpadke (vrečke z logotipom izvajalca), katere lahko odloži poleg zabojnika na dan odvoza. Če odpadki niso v primernih vrečah, jih izvajalcu ni potrebno odpeljati.

Zabojnik je bil na dvorišču za ograjo. Zakaj ga niste spraznili?

Uporabnik mora pred predvidenim časom prevzemanja komunalnih odpadkov (pred 6. uro na dan odvoza) zagotoviti, da se zabojnik prestavi z zbirnega na prevzemno mesto, po prevzemu odpadkov pa prazen zabojnik isti dan vrne na zbirno mesto.

Prevzemna mesta morajo biti dostopna tako, da lahko izvajalec zbiranja komunalne odpadke prevzame in jih s smetarskimi vozili odpelje. Praviloma so locirana ob uvozih k objektom, od roba prometne poti vozila za prevoz odpadkov pa je lahko oddaljeno največ 2 m.

Kaj narediti, ko drugi mečejo smeti v moj zabojnik?

Na zabojnik je proti plačilu možno namestiti ključavnico. V kolikor vam prostor omogoča, predlagamo, da zabojnik iz prevzemnega mesta odstranite na zbirno mesto, ki ni dostopno ostalim uporabnikom.

Kaj je zbirno in kaj prevzemno mesto?

Zbirno mesto zabojnikov ali tipiziranih vreč je stalno mesto, praviloma na zasebni površini ali v zasebnih prostorih pri uporabnikih, namenjeno zbiranju komunalnih odpadkov in hranjenju zbranih odpadkov med prevzemi.

Prevzemno mesto zabojnikov ali tipiziranih vreč je mesto, kjer povzročitelji odpadkov, po vnaprej določenem urniku, prepuščajo izvajalcu zbiranja komunalne odpadke v zabojnikih ali tipiziranih vrečah.

Kako in kaj odlagati v zabojnike na ekoloških otokih?

Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na ekoloških otokih se izvaja na celotnem območju občine in je obvezno za vse uporabnike iz gospodinjstev.

Zabojniki na ekoloških otokih so:

  • zabojnik z modrim pokrovom (papir in papirna embalaža) za zbiranje papirja in kartona, vključno z odpadno embalažo iz papirja ali kartona,
  • zabojnik z zelenim pokrovom (steklena embalaža) za zbiranje odpadne embalaže iz stekla,
  • zabojnik z rumenim pokrovom (mešana embalaža) za zbiranje ostale odpadne embalaže iz plastike in sestavljenih materialov ter embalaže iz kovin.

V zabojnike na ekoloških otokih se odlagajo le zgoraj naštete frakcije, ki jih je potrebno pred odložitvijo v zabojnik prej razstaviti, zložiti, ali stisniti, prepovedano odlaganje odpadkov poleg zabojnikov.

Ob zabojnike na ekoloških otokih je prepovedano karkoli odlagati.

Pristojni občinski inšpekcijski organ lahko zaradi nespoštovanju določil iz Odloka o ravnanju z odpadki v Občini Tržič in Odloka o ravnanju z odpadki v Občini Naklo kaznuje tako fizične kot pravne osebe.