Priključitev na kanalizacijski sistem

Pri novogradnji morate soglasje (mnenje) pridobiti že v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.

V primeru, ko gre za priklop obstoječega objekta, s strani Komunale Tržič d.o.o. prejmete obvestilo o obvezni priključitvi stavb na kanalizacijski sistem.

Dolžnost priključitve na javno kanalizacijo (18. člen odloka)

Lastniki stavb so na območju poselitve ali na njegovem delu, kjer je javna kanalizacija zgrajena ali pa se le-ta gradi, obnavlja ali preureja, dolžni svoje stavbe priključiti na javno kanalizacijo, oziroma ustrezno preurediti svoje priključke na javno kanalizacijo.

Postopek priključitve na javno kanalizacijo (19. člen odloka)

Postopek v zvezi s priključkom in izgradnjo priključka lahko izvedejo le tisti lastniki, ki bodo od izvajalca javne službe prejeli pisno obvestilo o možni priključitvi.

Priključevanje na javno kanalizacijo pred prejemom obvestila o možnem priklopu NI DOVOLJENO.

Lastnik obstoječe stavbe je dolžan zagotoviti priključitev svoje stavbe na javno kanalizacijo v roku 6 mesecev od prejema obvestila.

Priključitev stavbe na javno kanalizacijo je dovoljena le s soglasjem izvajalca javne službe iz 3. točke prvega odstavka 28. člena odloka.

Lastnik stavbe, ki se priključuje na javno kanalizacijo, mora:

  • zagotoviti, da priključitev izvede za to strokovno usposobljen izvajalec
  • izvajalca javne službe o nameravani izvedbi priključitve stavbe na javno kanalizacijo pisno obvestiti najmanj 15 dni pred izvedbo priključitve
  • izvajalcu javne službe pred izvedbo priključitve dopustiti pregled ustreznosti izvedbe kanalizacijskega priključka ter nadzor nad izvedbo priključitve

Priključitev stavbe na javno kanalizacijo se ne sme izvesti, če:

  • kanalizacijski priključek ni zgrajen v skladu s soglasjem za kanalizacijski priključek,
  • je kvaliteta komunalne odpadne vode pod nivojem kvalitete, kot jo za dopustnost njenega odvajanja v javno kanalizacijo, določajo veljavni predpisi.

Lastnik stavbe, mora na svoje stroške in pod nadzorom izvajalca javne službe, obstoječo greznico, malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali nepretočno greznico očistiti in odstraniti ali pa jo očistiti ter obdržati, vendar v slednjem primeru fizično ločiti od interne ter od javne kanalizacije.

Praznjenje greznic oziroma MKČN je obvezna občinska javno gospodarska služba, ki jo v okviru koncesije izvaja Komunala Tržič d.o.o..

Po izvedbi priključitve stavbe na javno kanalizacijo, izvajalec javne službe lastnika stavbe oziroma uporabnika, na podlagi zapisnika o ustreznosti izvedenega priklopa stavbe na kanalizacijsko omrežje, vpiše v evidenco uporabnikov.

Izvedba kanalizacijskega priključka (20. člen odloka)

Javno kanalizacijsko omrežje mora zagotoviti odvodnjavanje pritličja, ne pa tudi kletnih prostorov.

Izvajalec javne službe lahko v primeru, ko globina odvodnega kanala javne kanalizacije to dopušča, dovoli tudi neposredno odvajanje komunalne odpadne vode iz kleti stavbe, vendar na izključno odgovornost lastnika stavbe, ki mora z vgradnjo protipovratne lopute ali črpalke preprečiti nevarnost povratnega udara komunalne odpadne vode.

Posamezna stavba ali del stavbe, ki se zaradi neugodne lege v prostoru nahaja pod koto dna odvodnega kanala javne kanalizacije, se mora na javno kanalizacijo priključi preko hišnega črpališča.

Hišno črpališče je dolžan zgraditi in ga vzdrževati oziroma upravljati lastnik stavbe.

Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski jašek (21. člen odloka)

Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski jašek, ki izvajalcu javne službe omogoča preverjanje stanja v priključni cevi ter preverjanje količine in kvalitete odpadne komunalne vode, lastniku oziroma uporabniku stavbe pa vzdrževanje in čiščenje priključnega cevovoda.

Revizijski jašek mora biti v primeru novogradenj, rekonstrukcije ter obnove stavb, kot tudi v primeru obnove kanalizacijskega priključka, postavljen praviloma na nepremičnini lastnika stavbe ter čim bližje javni kanalizaciji, kar izvajalec javne službe določi v izdanih pogojih za izdajo soglasja za kanalizacijski priključek.

V primeru, če lastnik stavbe, ki se priključuje na javno kanalizacijo, revizijskega jaška ne more postaviti na svojo nepremičnino, mora lastnik te stavbe, za postavitev revizijskega jaška na tuji nepremičnini, izvajalcu javne službe predložiti dovoljenje lastnika tuje nepremičnine za postavitev revizijskega jaška na njegovi nepremičnini, s katerim lastnik tuje nepremičnine izvajalcu javne službe tudi dovoljuje dostop na njegovo nepremičnino za izvajanje nadzora nad delovanjem kanalizacijskega priključka.

V primeru, ko revizijskega jaška ni mogoče postaviti izven stavbe, je lastnik stavbe dolžan v stavbi interno kanalizacijo urediti tako, da je omogočeno izvajanje preverjanja, vzdrževanja in čiščenja kanalizacijskega priključka v skladu s prvim odstavkom tega člena.

Lastnik oziroma uporabnik stavbe, ki je priključena na javno kanalizacijo, mora izvajalcu javne službe po njegovi predhodni najavi omogočiti dostop in vstop v revizijski jašek, v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena pa v stavbo.