Priključitev na kanalizacijski sistem

Pri novogradnji morate soglasje (mnenje) pridobiti že v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.

V primeru, ko gre za priklop obstoječega objekta, s strani Občine prejmete odločbo o odmeri komunalnega prispevka.

Dolžnost priključitve na javno kanalizacijo (18. člen odloka)

Lastniki stavb so na območju poselitve ali na njegovem delu, kjer je javna kanalizacija zgrajena ali pa se le-ta gradi, obnavlja ali preureja, dolžni svoje stavbe priključiti na javno kanalizacijo, oziroma ustrezno preurediti svoje priključke na javno kanalizacijo.

Postopek priključitve na javno kanalizacijo (19. člen odloka)

Postopek v zvezi s priključkom in izgradnjo priključka lahko izvedejo le tisti lastniki, ki bodo od izvajalca javne službe prejeli pisno obvestilo o možni priključitvi.

Priključevanje na javno kanalizacijo pred prejemom obvestila o možnem priklopu NI DOVOLJENO.

Lastnik obstoječe stavbe je dolžan zagotoviti priključitev svoje stavbe na javno kanalizacijo v roku 6 mesecev od prejema obvestila.

Priključitev stavbe na javno kanalizacijo je dovoljena le s soglasjem izvajalca javne službe iz 3. točke prvega odstavka 28. člena odloka.

Lastnik stavbe, ki se priključuje na javno kanalizacijo, mora:

  • zagotoviti, da priključitev izvede za to strokovno usposobljen izvajalec
  • izvajalca javne službe o nameravani izvedbi priključitve stavbe na javno kanalizacijo pisno obvestiti najmanj 15 dni pred izvedbo priključitve
  • izvajalcu javne službe pred izvedbo priključitve dopustiti pregled ustreznosti izvedbe kanalizacijskega priključka ter nadzor nad izvedbo priključitve

Priključitev stavbe na javno kanalizacijo se ne sme izvesti, če:

  • kanalizacijski priključek ni zgrajen v skladu s soglasjem za kanalizacijski priključek,
  • je kvaliteta komunalne odpadne vode pod nivojem kvalitete, kot jo za dopustnost njenega odvajanja v javno kanalizacijo, določajo veljavni predpisi.

Lastnik stavbe, mora na svoje stroške in pod nadzorom izvajalca javne službe, obstoječo greznico, malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali nepretočno greznico očistiti in odstraniti ali pa jo očistiti ter obdržati, vendar v slednjem primeru fizično ločiti od interne ter od javne kanalizacije.

Praznjenje greznic oziroma MKČN je obvezna občinska javno gospodarska služba, ki jo v okviru koncesije izvaja Komunala Tržič d.o.o..

Po izvedbi priključitve stavbe na javno kanalizacijo, izvajalec javne službe lastnika stavbe oziroma uporabnika, na podlagi zapisnika o ustreznosti izvedenega priklopa stavbe na kanalizacijsko omrežje, vpiše v evidenco uporabnikov.

Izvedba kanalizacijskega priključka (20. člen odloka)

Javno kanalizacijsko omrežje mora zagotoviti odvodnjavanje pritličja, ne pa tudi kletnih prostorov.

Izvajalec javne službe lahko v primeru, ko globina odvodnega kanala javne kanalizacije to dopušča, dovoli tudi neposredno odvajanje komunalne odpadne vode iz kleti stavbe, vendar na izključno odgovornost lastnika stavbe, ki mora z vgradnjo protipovratne lopute ali črpalke preprečiti nevarnost povratnega udara komunalne odpadne vode.

Posamezna stavba ali del stavbe, ki se zaradi neugodne lege v prostoru nahaja pod koto dna odvodnega kanala javne kanalizacije, se mora na javno kanalizacijo priključi preko hišnega črpališča.

Hišno črpališče je dolžan zgraditi in ga vzdrževati oziroma upravljati lastnik stavbe.