Pogosta vprašanja in odgovori o vzdrževanju cest in javnih površin

Kakšne so pristojnosti izvajalca zimske službe?

Kot izvajalec zimske službe moramo vsako leto pripraviti program izvajanja zimske službe. V programu so jasno navedene prioritete izvajanja zimske službe.

Kdaj se začne s posipanjem površin in pluženjem snega?

S posipanjem pričnemo ob vsaki poledici ali pričetku sneženja, ko se sneg začne oprijemati cestišča. Na višje ležečih cestah posipanje opravljamo preventivno pri temperaturah okoli 0°C ali nižje. Pravilnik o vrstah vzdrževanja na javnih cestah in nivoju delovnega vzdrževanja javnih cest določa, da je s pluženjem potrebno pričeti ob 10 cm snega na cestišču za glavne prometnice, vse druge stranske ceste in parkirišča pa po zapadenih 15 cm snega. Kljub temu, pa s pluženjem glavnih lokalnih cest in zbirnih mestnih cest pričnemo tudi prej.

Katere materiale izvajalec zimske službe uporablja za posip?

Za posipanje proti poledici na asfaltiranih površinah uporabljamo mešanico morske soli in peska granulacije 8 do 11 milimetrov, na makadamih pa le pesek.

Koliko časa traja akcija posipa cest?

Posip traja v povprečju 4 ali več ur oz. v skladu z načrtom. Večinoma je odvisno od napovedanih vremenskih razmer.

Koliko časa traja akcija pluženja cest?

Akcija pluženja cest traja najmanj 8 ur, trajanje posamezne akcije pa je odvisno od količine snežnih padavin.

Kaj je izvajalcu v pomoč pri oceni stanja vozišč?

Izvajalec skrbno spremlja meteorološke napovedi, ob tem pa so mu v pomoč tudi podatki ogleda s terena.

Katera dela se izvajajo v okviru zimske službe?

Naloge in odgovornosti zimske službe so posipanje cest, pločnikov, stopnišč in ostalih površin, namenjenih pešcem, strojno pluženje ter odvoz snega z javnih površin po prenehanju sneženja.

V zimski službi se izvajajo naslednja dela:

 • posipanje s snovmi za preprečevanje poledice,
 • pluženje,
 • odvoz snega iz postajališč in obračališč mestnega prometa ter križišč in prehodov za pešce,
 • čiščenje odtokov uličnih požiralnikov,
 • čiščenje zasneženih prometnih znakov,
 • pluženje snega in posipavanje proti poledici na drugih javnih prometnih površinah, ki so namenjene pešcem in lokalnemu prometu in javnih poteh ter pločnikih ob državnih cestah,
 • zapore cest v primeru neprevoznosti ali nevarnosti za uporabnike,
 • druge naloge po naročilu upravljalca javnih cest.

Kako je organizirana zimska služba?

Komunala Tržič d.o.o. je na podlagi odloka izvajalec zimske službe za celotno občino Tržič, torej za vse krajevne skupnosti. Organiziramo pripravljenost ekip in materialov, ki so potrebni za začetne intervencije ter za aktiviranje celotne zimske službe s kooperanti, ki se aktivirajo preko kontaktnih oseb, imenovanih v posameznih krajevnih skupnostih.

Celotna zimska služba se deli na dva dela, in sicer:

 • čas opremljanja in pripravljenosti z dežurno službo in
 • izvajanje del pri zimski službi oziroma zimskem vzdrževanju cest, ulic in drugih javnih površin s posipanjem, pluženjem, ter odstranjevanjem in odvažanjem snega.

Kako so kategorizirane ceste in kakšne so prioritete?

Občinske ceste se delijo na kategorizirane in nekategorizirane ceste.

Kategorizirana občinska cesta je cesta, ki jo občina v skladu z merili o kategorizaciji občinskih cest, razglasi za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi. V skladu z merili za kategorizacijo javnih cest se razvrstijo v:

 • lokalne ceste – LC (53.014 metrov),
 • lokalne zbirne ceste – LZ (1.800 metrov),
 • javne poti – JP (59.837 metrov),
 • poti za kolesarje – KJ (0 metrov).

Nekategorizirana občinska cesta je cesta v lasti Občine Tržič, ki jo lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi.

Vse kategorizirane ceste so razdeljene na območja, na katerih z našimi delavci in mehanizacijo ter kooperanti izvajamo zimsko vzdrževanje cest.

Ceste so razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko – klimatske razmere in krajevne potrebe. Razvrstitev cest je prikazana v spodnji tabeli.

Pred. razred Vrsta ceste Prevoznost ceste Sneženje Močno sneženje
I. Avtoceste, hitre ceste 24 ur Zagotoviti prevoznost vozišč, pomembnejših križanj, dovozom k večjim parkiriščem in odstavnih pasov Zagotoviti prevoznost vsaj enega voznega pasu in dovozov k večjim parkiriščem
II. Ceste s PLDP}4000, glavne ceste, glavne mestne ceste, pomembnejše regionalne ceste Od 5. ure do 22. ure Zagotoviti prevoznost; možni zastoji do 2 ur med 22. in 5. uro Zagotoviti prevoznost (pri večpasovnicah prevoznost vsaj enega voznega pasu) možni zastoji do 2 ur, predvsem med 20. in 5. uro
III. Ostale regionalne ceste, pomembnejše lokalne ceste, zbirne mestne in krajevne ceste Od 5. ure do 20. ure Zagotoviti prevoznost; možni zastoji do 2 ur med 20. in 5. uro Zagotoviti prevoznost (pri večpasovnicah prevoznost vsaj enega voznega pasu) možni zastoji do 2 ur, predvsem med 20. in 5. uro
IV. Ostale lokalne ceste, mestne in krajevne ceste Od 7. ure do 20. ure, upoštevati krajevne razmere Zagotoviti prevoznost; možni krajši zastoji Zagotoviti prevoznost; možni zastoji do enega dne
V. Javne poti, parkirišča, kolesarske povezave, ceste kategorije RT Upoštevati krajevne razmere Zagotoviti prevoznost; možni zastoji do enega dne Zagotoviti prevoznost: možni večdnevni zastoji
VI. Površine za pešce Od 7. ure do 20. ure, upoštevati krajevne razmere Zagotoviti dostopnost do objektov v javni rabi Zagotoviti dostopnost do objektov v javni rabi
VII. Ceste in kolesarske povezave, ki se v zimskih razmerah zaprejo      

Kako lahko udeleženci v prometu sami poskrbijo za varnost na javnih površinah?

Seveda. Pomembno je, da so vsi udeleženci v prometu primerno opremljeni in prilagodijo hitrost vremenskim razmeram. Voznikom svetujemo, da poskrbite za ustrezno opremljenost vaših vozil. Pešcem pa v izogib morebitnim poškodbam toplo priporočamo primerno obutev.

S kakšnimi ovirami se srečujejo ekipe na terenu pri izvajanju zimske službe?

Veliko težav povzročajo nepravilno parkirana in zapuščena vozila. Prav zaradi njih je pluženje oziroma čiščenje nemalokrat onemogočeno, zato je pomembno, da so v času snežnih padavin pravočasno umaknjena s parkirišč oziroma javnih poti in je tako omogočeno hitro in učinkovito čiščenje in posipanje parkirišč, zasneženih pločnikov in pešpoti.

Na kakšen način se plužijo, posipajo ceste? 

Mehanizirano odstranjevanje snega in ledu je praviloma potrebno izvajati tako, da ne pride do poškodb ceste, če pa to ni mogoče, se dela izvajajo tudi ročno. Ob taljenju snega in ledu mora biti omogočen odtok vode z vozišča.

 Ali je za uporabnike na voljo sol za posipanje?

Občani lahko sol za posipanje v času uradnih ur kupijo tudi v našem podjetju. Če je možno, vas prosimo, da svoj prihod najavite na tel. št. 04 597 13 00.

Nasvet: Pretirana uporaba soli lahko škodljivo vpliva na okolje, zato s soljenjem ne pretiravamo. V mislih moramo imeti tudi vodne vire in njihovo zaščito. Kjer je to mogoče, posujemo zaledenele površine tudi s peskom ali led ročno očistimo.

Zakaj včasih ni splužena ravno vaša cesta?

V času izvajanja akcij oziroma po končanju aktivnosti vedno prejmemo telefonske klice občanov, včasih prošnje glede čiščenja snega, ki jih, če je le možno, v roku ene ure tudi izpolnimo. Največkrat je izpostavljen naplužen sneg pred uvoze na zasebna dvorišča in odzivnost na terenu. V ulici, ki ima levo in desno vhode na dvorišča je nemogoče zagotoviti, da kak od uvozov ne bo naplužen, saj za take poti večinoma uporabljamo traktor s čelnim plugom, ki ima nagib na eno stran. Vedno skrbimo za to, da je nagib na stran, kjer ni ali je bistveno manj uvozov.

Na tem mestu občane vljudno prosimo za razumevanje.

Kako je s parkiranjem in plačilom parkirnine na neočiščenem mestu?

Če je s signalizacijo označeno, da je območje plačljivo, je potrebno parkirnino plačati, ne glede na to, ali je parkirno mesto očiščeno snega ali ne. V snežnih razmerah je parkiranje oteženo, a sneženje ne more in ne sme biti opravičilo za vedenje v nasprotju s cestnoprometnimi predpisi, še posebno, če nepravilno parkirana vozila ovirajo ali ogrožajo ostale udeležence v cestnem prometu, ne nazadnje pa tudi onemogočajo samo čiščenje cest (pluženje).

Ali ekipe zimske službe očistijo tudi sneg z zabojnikov za odpadke?

Ne. Prosimo vas, da na dan praznjenja očistite sneg na in ob zabojnikih za odpadke in s tem našim sodelavcem omogočite, da jih lahko izpraznijo.

V zimskem času se lahko zgodi, da delavci ponekod zaradi obilnega sneženja, poledenelih ali zasneženih cestišč po vnaprej določenem urniku ne bodo mogli izprazniti vseh zabojnikov. V takšnem primeru prosimo, da neizpraznjeni zabojnik pustite na prevzemnem mestu. Izpraznili ga bomo namreč takoj, ko bodo vremenske razmere in razmere na cestah to dopuščale. O spremembi odvoza bomo obveščali na spletni strani, FB ter z SMS in e-pošto.