Zakonodaja odvajanja in čiščenja odpadnih vod

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 42/2014).

Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Tržič (Ur. l. RS, št. 43/2009).