Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Naziv organa: Komunala Tržič d.o.o.
Naslov: Pristava, Mlaka 6, 4290 Tržič
Telefon: 04 597 13 00
Davčna številka: SI45105138
Matična številka: 5145023
Velikost podjetja: srednje
Šifra glavne dejavnosti: 36 000
Leto ustanovitve: 1959
E-pošta: info@komunala-trzic.si
Spletna stran: www.komunala-trzic.si
Direktorica: Vesna Jekovec

Odgovorna oseba:
Vesna Jekovec

Uradna oseba po ZDIJZ:
Metka Žumer

Druge oblike kataloga:
Tiskana oblika je dostopna na sedežu organa.

2. Splošni podatki o družbi in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji družbe

Organigram in podatki o organizaciji družbe

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Kontaktni podatki uradne osebe:
Telefon: 04 5971 300
E-pošta: info@komunala-trzic.si

3. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
Kot informacija javnega značaja se po 4. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/ (Uradni list RS, št. 51/06 s popr.) šteje vsaka informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. V kolikor ne gre za katero izmed v 6. členu ZDIJZ taksativno določenih izjem, so te informacije pravnim ali fizičnim osebam prosto dostopne.

V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena ZDIJZ, je zakonodajalec predvidel, da jih pooblaščena uradna oseba organa izloči iz dokumenta, v kolikor je to mogoče, in tako prosilca seznani z vsebino preostalega dela dokumenta.

Podrobnejša vsebina delnega dostopa je urejena z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), ki jo je izdala Vlada RS. 19. člen uredbe določa, da se šteje, da je informacije mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, če jih je mogoče fizično odstraniti, prečrtati, trajno prekriti ali drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki, oziroma zbrisati, kodirati, blokirati, omejiti oziroma drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v elektronski obliki. V kolikor bi bilo izločeno informacijo mogoče razbrati iz drugih informacij v dokumentu, pa se šteje, da takšne informacije ni mogoče izločiti.

Stroške posredovanja informacij javnega značaja določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16).

  • Cenik posredovanja informacij javnega značaja: CENIK (pdf)
  • Uradne ure: od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:
Skladno s spremembami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ZDIJZ-C (Ur.l. RS, št. 23/2014) podajamo informacije, skladno z 10a. členom, enajsti odstavek in dvanajsti odstavek.

Skladno z ZJN-3 in ZJNPOV objavljamo tudi seznam evidenčnih naročil iz leta 2023.