Male komunalne čistilne naprave

Postopek znižanja okoljske dajatve za lastnike oz. upravjavce malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN)

Predpisi, ki urejajo področje MKČN in znižanje okoljske dajatve:

 • Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19; v nadaljevanju Uredba KOV)
 • Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 94/14 in 98/15; v nadaljevanju Pravilnik)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 80/12 in 98/15)
 • Zakon o varstvu okolja – ZVO-2 (Ur. l. RS, št. 44/22)

Postopek znižanja okoljske dajatve za male komunalne čistilne naprave (MKČN) poteka na naslednji način:

 1. Lastnik MKČN, manjše od 50 PE, je hkrati tudi upravljavec MKČN, razen če ima glede upravljanja podpisano posebno pogodbo. Če je lastnikov več, je upravljavec eden ali več lastnikov.
  Lastnik oz. upravljavec MKČN najpozneje 15 dni po začetku obratovanja izpolni obrazec Obvestilo o pričetku delovanja MKČN (navodilo za izpolnjevanje) in ga z naslednjimi prilogami:
  - Izjava o lastnostih
  - Certifikat o skladnosti
  posreduje na naslov: Komunala Tržič d.o.o., Pristava, Mlaka 6, 4290 Tržič ali info@komunala-trzic.si.

 2. Na podlagi Pravilnika je med 3. in 9. mesecem po zagonu MKČN potrebno izdelati Poročilo o prvih meritvah za MKČN. Obrazec Poročila je priloga k zgoraj omenjenemu Pravilniku. Obvezna priloga k obrazcu je analizni izvidi o opravljenih meritvah, izdan s strani pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa, ki je izvedel odvzem vzorca in meritve (vzorči se iztok, trenutni vzorec).
  Seznam pooblaščenih izvajalcev obratovalnega monitoringa na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.

Analizni izvid in poročilo o prvih meritvah za MKČN<50PE ne smeta biti starejša od 30 dni. Oboje nam nato posredujte kot dokazilo, iz katerega je razvidno doseganje predpisanih mejnih vrednosti emisije, da vam bomo lahko znižali okoljsko dajatev.

Okoljsko dajatev vam bomo znižali naslednji mesec po datumu izdelave in prejema poročila o opravljenih prvih meritvah odpadne vode iz MKČN<50PE, iz katerega je razvidno doseganje predpisanih mejnih vrednosti emisije.

Naslednje leto po pridobljenem poročilu o prvih meritvah z vaše strani moramo skladno z določili Uredbe KOV izvesti pregled vaše MKČN. Storitev pregleda vaše MKČN je že vključena v mesečni obračun komunalnih storitev.

Pri pregledu na terenu se pregleda, če naprava deluje in ali hranite ustrezno dokumentacijo:

 • navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave,
 • vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in pregledno situacijo, iz katere je razvidno mesto iztoka iz MKČN v vode, opredeljeno s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5.000 (in ime vodotoka, če gre za odvajanje v vodotok) (vodno soglasje Direkcije RS za vode) - več informacij
 • poročilo o opravljenih prvih meritvah v skladu s Pravilnikom,
 • dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN,
 • izjavo o lastnostih MKČN v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode (le za tipske MKČN),
 • podatke o ravnanju z blatom, in sicer potrdilo Komunale Tržič d.o.o. o prevzemu blata z navedbo datuma in količine prevzetega blata (ne velja za kmetijska gospodarstva),
 • kopijo izjave z navedbo datuma in količine uporabe blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, če gre za kmetijsko gospodarstvo (velja le za kmetijska gospodarstva),
 • podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem MKČN zaradi drugačne sestave odpadne vode, okvar ali drugih prekinitev obratovanja MKČN in podobnih razlogov, ter času njihovega trajanja.

Po opravljenem ogledu na predpisanem obrazcu izdelamo Poročilo o opravljenem pregledu. S pozitivno izdanim Poročilom ste nadaljnja tri leta upravičeni do znižanja okoljske dajatve.

Naslednji ogled MKČN sledi čez tri koledarska leta.

Za obstoječe MKČN (MKČN pred uvedbo nove zakonodaje) velja, da se okoljska dajatev zniža naslednji mesec po datumu izdelave poročila o opravljenem pregledu, iz katerega je razvidno, da MKČN<50PE obratuje v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.

Uredba prav tako določa, da se pri MKČN<50PE učinek čiščenja in s tem zmanjšanje okoljske dajatve preneha upoštevati pri obračunu okoljske dajatve za naslednji mesec po roku, v katerem je treba v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, opraviti naslednji pregled, če iz poročila o pregledu ni razvidno, da mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, obratuje v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ali analizni izvid meritev, opravljenih namesto pregleda, ki ga plačniku okoljske dajatve predloži upravljavec te MKČN, izkazuje preseganje predpisanih mejnih vrednosti. Glede na navedeno se okoljska dajatev prvič zniža za naslednji mesec po opravljenih prvih meritvah, če te izkazujejo, da predpisane mejne vrednosti na iztoku niso presežene. Ob vsakem naslednjem pregledu se ponovno preveri, ali mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, obratuje v skladu s predpisanimi zahtevami. Če so zahteve izpolnjene, se znižanje okoljske dajatve upošteva tudi vnaprej, do naslednjega pregleda, če pa zahteve niso izpolnjene, se znižanje okoljske dajatve preneha upoštevati za naslednji mesec po opravljenem pregledu oziroma meritvah, ki izkazujejo neizpolnjevanje zahtev.

S pozitivno oceno obratovanja ste skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l. RS, št. 80/12 in 98/15) upravičeni do znižanja okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda za 90%. Cena znižane okoljske dajatve znaša 0,0528 € na m3 porabljene oz. obračunane pitne vode.

Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z zahtevami Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

Kontakt: Marko MEGLIČ, soglasja@komunala-trzic.si