Priključevanje stavb na kanalizacijski sistem

01. september 2023

V letošnjem letu se zaključuje izgradnja manjkajočih odsekov kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Tržič v okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – Občina Tržič».

Ko je v delu naselja odsek kanalizacije zgrajen in pridobljena vsa ustrezna dokumentacija ter uporabno dovoljenje so izpolnjeni pogoji za priključevanje objektov na novo zgrajen kanalizacijski sistem.

Komunala Tržič, prevzame ta odsek kanalizacije v upravljanje in začne s pošiljanjem obvestil o obvezni priključitvi stavb na kanalizacijski sistem.

Skladno z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Tržič v nadaljevanju Odlok (Ur. l. RS, št. 42/2014), vas kot upravljavec kanalizacijskega omrežja na podlagi 18. člena navedenega odloka obveščamo, da je priklop obstoječih stanovanjskih stavb na javni kanalizacijski sistem obvezen.

Na podlagi 19. člena Odloka morajo lastniki stavb poskrbeti za priključitev svojih objektov na javno kanalizacijo najkasneje v roku 6 (šestih) mesecev po prejemu tega pisnega obvestila, in sicer po pogojih navedenih v  soglasju upravljavca, izdanega na podlagi 28. člena navedenega odloka, ter poravnanih obveznosti do občine iz naslova komunalnega prispevka.

Načrtovanje in gradnjo kanalizacijskega priključka ter ostalih objektov in naprav interne kanalizacije, ki so potrebni zaradi priključitve stavbe na javno kanalizacijo, mora na lastne stroške zagotoviti lastnik stavbe, ki se priključuje na javno kanalizacijo, skladno s 25. členom Odloka.

Skladno z 21. členom Odloka mora vsak kanalizacijski priključek imeti revizijski jašek, ki izvajalcu javne službe omogoča preverjanje stanja v priključni cevi ter preverjanje količine in kvalitete odpadne komunalne vode, lastniku oziroma uporabniku stavbe pa vzdrževanje in čiščenje priključnega cevovoda. Revizijski jašek na kanalizacijskem priključku mora biti postavljen čim bližje javni kanalizaciji. V primeru, če lastnik stavbe, ki se priključuje na javno kanalizacijo, revizijskega jaška ne more postaviti na svojo nepremičnino, mora lastnik te stavbe, za postavitev revizijskega jaška na tuji nepremičnini, izvajalcu javne službe predložiti dovoljenje lastnika tuje nepremičnine za postavitev revizijskega jaška na njegovi nepremičnini, s katerim lastnik tuje nepremičnine izvajalcu javne službe tudi dovoljuje dostop na njegovo nepremičnino za izvajanje nadzora nad delovanjem kanalizacijskega priključka.

Kanalizacijski priključek se lahko izvede le na osnovi soglasja za priključitev, ki ga izda upravljavec javne kanalizacije. Vloga za izdajo soglasja je priložena obvestilu. Priložena je tudi grafična podlaga za vris poteka hišnega priključka od stavbe do javnega kanalizacijskega sistem.

Ker se priključitev obstoječe stavbe na javno kanalizacijsko omrežje lahko izvede po plačilu komunalnega prispevka v celoti ali po plačilu prvega obroka komunalnega prispevka v primeru obročnega odplačevanja, lastniki po obvestilu Komunale Tržič prejmejo s strani Občine Tržič, Urada za okolje in prostor, v seznanitev podatke za njihovo stavbo, povzete iz uradnih evidenc Geodetske uprave RS, na podlagi katerih je informativno izračunana višina komunalnega prispevka. Vse v zvezi z odmero komunalnega prispevka zaradi izboljšanja komunalne opremljenosti v nadaljevanju lastniki stavb urejajo na Občini Tržič, Uradu za okolje in prostor (soba 106) oz. po telefonu 04/59 71 533 ali elektronskem naslovu obcina@trzic.si.

Priporočamo vam, da si svoje dejansko stanje preverite v uradnih evidencah na povezavi  http://e-prostor.gov.si (javni vpogled v podatke o nepremičninah). Če se s podatki iz uradnih evidenc ne strinjate, jih morate uradno spremeniti, več o spremembah si lahko preberete na navedenem portalu.

Za lažje sodelovanje Vam navajamo celoten potek postopka za priključitev na kanalizacijsko omrežje:

  1. Komunala Tržič posreduje lastniku(om) stavbe obvestilo o obvezni priključitvi.
  2. Občina Tržič, Urad za okolje in prostor, posreduje lastniku(om) stavbe podatke in informativni izračun komunalnega prispevka.
  3. Občina Tržič na podlagi usklajenih podatkov izda po uradni dolžnosti odločbo o odmeri komunalnega prispevka.
  4. Lastnik objekta naslovi na Komunalo Tržič vlogo za izdajo soglasja z vsemi obveznimi prilogami. V primeru, da je lastnikov več, je potrebno priložiti ali podpisano vlogo s strani vseh lastnikov ali pooblastilo, s katerim ostali lastniki pooblastijo samo enega od lastnikov objekta za zastopanje.
  5. Komunala Tržič izda soglasje za priključitev.
  6. Priključitev (odpadne vode se odvajajo v javni kanalizacijski sistem) se izvede po plačilu komunalnega prispevka v celoti ali po plačilu prvega obroka komunalnega prispevka v primeru obročnega plačila.
  7. Lastnik objekta 15 dni pred pričetkom gradbenih del obvesti upravljavca kanalizacije na elektronski naslov kanalizacija@komunala-trzic.si oziroma telefonsko številko 04/59 71 309.
  8. Zaradi ukinitve obstoječe greznice ali male komunalne čistilne naprave se je potrebno dogovoriti za termin brezplačnega praznjenja. Praznjenje lahko izvede le Komunala Tržič in ga je možno izvesti pred ali po zaključku gradbenih del. Za dogovor o praznjenju greznice pokličite dežurno številko 051-323-806.
  9. Pred zasutjem izvedenega priključka, je potrebno poklicati upravljavca kanalizacije na telefonsko številko 04/59 71 309, da opravi pregled izvedenega priklopa.

Po pregledu izvedenega priklopa na kanalizacijski sistem se sestavi zapisnik o priključitvi objekta na javno kanalizacijo. Potem Komunala Tržič vpiše lastnika v evidenco uporabnikov in mu začne s prvim dnem v naslednjem mesecu obračunavati storitev.

Za vsa morebitna vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 04/59 71 309 ali elektronskem naslovu kanalizacija@komunala-trzic.si.