Spremenjena sodila za preračun mase zbranih odpadkov v obračunskem obdobju

31. januar 2022

Spoštovani občani.

Skladno z določbami Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017 in 78/2019) veljajo s 1. februarjem 2022 nova sodila za preračun mase odpadkov glede na zabojnik. Nova sodila vplivajo na končni znesek postavk, ki so na položnici vezane na ravnanje z odpadki.

Sodila za preračun mase zbranih odpadkov v obračunskem obdobju

Cenik glede na velikost zabojnika