Spremenjene cene komunalnih storitev, pogrebne in pokopališke dejavnosti in poračun količin odpadkov za leto 2022

07. marec 2023

Spoštovani občani.

Kot smo že poročali, je Občinski svet Občine Tržič 26. januarja 2023 na 2. redni seji potrdil nove cene in subvencije komunalnih storitev, in sicer za storitve oskrbe s pitno vodo, storitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, storitve, vezane na greznice in male komunalne čistilne naprave ter storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.

Nove cene so posledica povišanja cen zunanjih storitev, električne energije in drugih energentov ter povišanja minimalne plače.

Potrjene cene in subvencije Občine Tržič, namenjene gospodinjstvom, se uporabljajo za storitve, opravljene od 1. februarja 2023 dalje. 

S strani Javnega holdinga Ljubljana, JP VOKA SNAGA d.o.o. smo bili obveščeni, da so s 1. marcem 2023 spremenjene tudi cene obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov, ki jih v RCERO Ljubljana sprejemajo iz naše občine.

 

Od 1. februarja 2023 veljajo tudi nove cene 24-urne dežurne pogrebne službe in pokopališke dejavnosti, ki jih je Občinski svet Občine Tržič prav tako potrdil na januarski seji.

Cene grobnin zaradi letnega obračuna veljajo od 1. januarja 2023.

Grobnina vključuje stroške za urejenost pokopališča, oddajo grobov v najem, uporabo pokopališke infrastrukture in stroške vodenja evidenc ter obračuna.

Vse veljavne cenike najdete na POVEZAVI.

 

Poračun količin odpadkov za leto 2022

Pri tokratnem obračunu komunalnih storitev smo poračunali količine odpadkov, zbranih v letu 2022. Storitve, vezane na obračun komunalnih odpadkov, namreč med letom zaračunavamo na podlagi ocenjenih količin zbranih odpadkov. Enkrat letno se izvede poračun glede na dejansko zbrane količine odpadkov. Količine vseh zbranih odpadkov v letu 2022 so bile znane v januarju 2023.

Skupni učinek poračuna količin odpadkov za leto 2022 gre v dobro uporabnikov.