Cenik

Cenik - main

Cenik OSKRBE Z VODO POLNA CENA V EUR brez DDV SUBVENCIONIRANA CENA V EUR Z DDV
Vodarina (cena v  EUR / m3) 0,5048 0,4986
     
Omrežnina vodooskrba (mesečno)    

DN ≤ 20

5,8792 5,3562

20 < DN < 40

17,6375 16,0685

40 ≤ DN < 50

58,7915 53,5614

50 ≤ DN < 65

88,1873 80,3421

65 ≤ DN < 80

176,3745 160,6842

80 ≤ DN < 100

293,9576 267,8071

100 ≤ DN < 150

587,9151 535,6142

150 ≤ DN

1.175,8303 1.071,2284

Cene so pripravljene skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017).

Navedene cene je dne 23. 1. 2020 potrdil Občinski svet Občine Tržič.

Cene so brez DDV in se uporabljajo za opravljene storitve od 1. 4. 2020 dalje.

CENIK OSKRBE S PITNO VODO, ki velja od 1. 4. 2020.

Cenik ODVAJANJA ODPADNE VODE POLNA CENA V EUR brez DDV SUBVENCIONIRANA CENA V EUR Z DDV
Odvajanje komunalne odpadne vode (cena v  EUR / m3) 0,2822 0,2781
  CENA V EUR BREZ DDV CENA V EUR Z DDV
Omrežnina odvajanje (mesečno)    

DN ≤ 20

4,3724 4,7878

20 < DN < 40

13,1172 14,3633

40 ≤ DN < 50

43,7239 47,8777

50 ≤ DN < 65

65,5859 71,8166

65 ≤ DN < 80

131,1717 143,6330

80 ≤ DN < 100

218,6195 239,3884

100 ≤ DN < 150

437,2390 478,7767

150 ≤ DN

874,4781 957,5535
     
okoljska dajatev (odpadna voda) - 100 % (cena v EUR brez DDV)   0,5282
okoljska dajatev (odpadna voda) - 10 % (cena v EUR brez DDV)   0,0528

Cene so pripravljene skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017).

Navedene cene je dne 21. 1. 2021 potrdil Občinski svet Občine Tržič.

Cene se uporabljajo za opravljene storitve od 1. 2. 2021 dalje.

CENIK ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE, ki velja od 1. 2. 2021 dalje.

 

Cenik ČIŠČENJA ODPADNE VODE POLNA CENA V EUR brez DDV SUBVENCIONIRANA CENA V EUR Z DDV
Čiščenje komunalne odpadne vode (cena v  EUR / m3) 0,6048 0,5960
  CENA V EUR BREZ DDV CENA V EUR Z DDV
Omrežnina čiščenje (mesečno)    

DN ≤ 20

2,5061 2,7442

20 < DN < 40

7,5182 8,2324

40 ≤ DN < 50

25,0608 27,4416

50 ≤ DN < 65

37,5912 41,1624

65 ≤ DN < 80

75,1823 82,3246

80 ≤ DN < 100

125,3039 137,2078

100 ≤ DN < 150

250,6078 274,4155

150 ≤ DN

501,2155 548,8310
     
Storitve, vezane na greznice in MKČN (cena v  EUR / m3) 0,4587 0,5023

Cene so pripravljene skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017).

Navedene cene je dne 21. 1. 2021 potrdil Občinski svet Občine Tržič.

Cene se uporabljajo za opravljene storitve od 1. 2. 2021 dalje. 

CENIK ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE, ki velja od 1. 2. 2021.

 

Cenik RAVNANJA Z ODPADKI EUR brez DDV EUR z DDV
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (cena na kg)    
cena storitve 0,1501 0,1644
cena javne infrastrukture 0,0063 0,0069
Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odpada (cena na kg)    
cena storitve 0,2419 0,2649
Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov (cena na kg)    
cena storitve 0,1909 0,2090
cena javne infrastrukture 0,0012 0,0013
Odlaganje določenih vrst komunalnih odpadkov (cena na kg)    
cena storitve 0,0443 0,0485
cena javne infrastrukture 0,0409 0,0448
Cenik - prikaz glede na velikost zabojnika    
Sodila za preračun mase zbranih odpadkov v obračunskem obdobju    
Cene so pripravljene skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017).

S strani Občinskega sveta Občine Tržič potrjene cene zbiranja biološko razgradljivih odpadkov veljajo od 1. 2. 2021 dalje, cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov veljajo od 1. 10. 2021 dalje, ostale cene storitev veljajo za opravljene storitve od 1. 4. 2020 dalje. Cene odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov ostajajo nespremenjene od 1. 1. 2016 dalje.

ZBIRNI CENTER KOVOR    
Cenik za pravne osebe    
Cenik za gospodinjstva    
     
Najem zabojnikov za odpadke    

najem 5 m3 zabojnika (cena na dan brez prevoza)

13,62 16,62
nakup ključavnice za zabojnik (cena na kos) 25,00 30,50
montaža ključavnice na zabojnik (cena na kos) 8,56 10,44
izdelava dodatnega ključa za ključavnice zabojnikov 5,00 6,10
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENIK RAVNANJA Z ODPADKI - PRIREDITVE EUR brez DDV EUR z DDV
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI    
Ravnanje z odpadki - prireditve - zabojnik 240 l (cena na kom) 22,4886 24,6251
Ravnanje z odpadki - prireditve - zabojnik 660 l (cena na kom) 61,8438 67,7189
Ravnanje z odpadki - prireditve - zabojnik 1100 l (cena na kom) 103,0729 112,8649
BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADKI    
Ravnanje z odpadki - prireditve - zabojnik 120 l (cena na kom) 7,3864 8,0881
Ravnanje z odpadki - prireditve - zabojnik 240 l (cena na kom) 14,7728 16,1762

 

 

 

 

 

CENIK RAVNANJA Z ODPADKI, ki velja od 1. 10. 2021.

CENIK - PRIKAZ GLEDE NA VELIKOST ZABOJNIKA

 

Cenik pogrebnih storitev EUR brez DDV EUR z DDV
Delo s pokojnikom (položitev v krsto in ureditev) (DDV 9,5 %) 38,70 42,38
Pogrebna svečanost - žarni pokop I. del (DDV 9,5 %) 153,42 167,99
Pogrebna svečanost - žarni pokop II. del (DDV 22 %) 48,41 59,06
Pogrebna svečanost - raztros pepela I. del (DDV 9,5%) 92,12 100,87
Pogrebna svečanost - raztros pepela II. del (DDV 22%) 40,51 49,42
Pogrebna svečanost - klasični pokop s krsto I. del (DDV 9,5%) 227,83 249,47
Pogrebna svečanost - klasični pokop s krsto II. del (DDV 22%) 48,41 59,06
Storitve na domu - po dogovoru    
Doplačilo storitev - izredni dogodki (DDV 9,5 %)    
     Ureditev pokojnika (nasilna smrt, nalezljiva bolezen, obdukcija) 25,95 28,42
     Uporaba prenosne krste (od hladilnice naprej) 12,52 13,71
     Uporaba transportne vreče (od hladilnice naprej) 8,35 9,14
     Čakalne ure - voznik 15,56 17,04
     Čakalne ure - spremljevalec 13,82 15,13
Lokalni prevoz do 10 km (cena na uro) (DDV 9,5 %) 17,11 18,74
Prevoz nad 10 km (cena na km) (DDV 9,5 %) 0,81 0,89
Prevzem pokojnika ali žare od drugih pogrebnih služb (DDV 9,5 %) 50,00 54,75
Razne druge režijske storitve grobarjev (cena na uro) (DDV 22 %) 18,37 22,41

 

 

Storitve, ki so razdeljene na I. in II. del zaradi različnih stopenj DDV, so vsebinsko povezane storitve in se jih upošteva kot enotni paket.

Dodatek na storitve v soboto +25 %.

Dodatek na storitve v nedeljo + 50 %.

Manipulativni stroški - 5 % na tuje storitve (druga pogrebna podjetja) in prevzem pri pogrebnih podjetjih.

Material se obračuna po dejanski porabi.

Cenik se uporablja od 1. 4. 2019 dalje.

Cenik uporabe grobnih enot EUR brez DDV / leto EUR z DDV / leto
Enojni žarni grob  15,40 18,79
Enojni grob (enako za enojni ob zidu) 23,33 28,46
Dvojni grob (enako za dvojni ob zidu) 46,65 56,91
Dvojni grob + dodatna enota (enako za dvojni grob ob zidu + dodatna enota) 69,98 85,38
Dvojni grob + 2 dodatni enoti 93,30 113,83
Grobnica  93,30 113,83

 

Cene veljajo od 1. 4. 2019.

Cene je na 4. redni seji dne 28. 3. 2019 potrdil Občinski svet Občine Tržič.

Cenik 24-urna dežurna služba EUR BREZ DDV EUR Z DDV

24-urna dežurna služba

220,00 240,90

Cena velja od 1. 4. 2019.

Ceno je na 4. redni seji dne 28. 3. 2019 potrdil Občinski svet Občine Tržič.

   
Cenik pokopaliških storitev EUR brez DDV EUR z DDV
Odkrivanje in zasip odkritega žarnega groba 27,56 30,17
Izkop žarnega groba in vgraditev žarne niše ter zasip 42,89 46,97
Izkop poglobljenega groba za krsto ter zasip 228,47 250,17
Izkop normalnega groba za krsto ter zasip 210,10 230,06
Spominsko - obeležje raztros 39,97 43,77
Odstranitev enojnega groba 131,89 144,42
Odstranitev dvojnega groba 260,70 285,47
Prva ureditev groba 61,33 67,15
Izdaja soglasij 26,25 32,02
Prvi vpis v katastrske evidence 14,72 17,96
Najem poslovilnih vežic (cena na dan) 74,62 91,04
Hramba pokojnika v hladilnici (cena na dan) 15,00 18,30
Storitve prekopa - ekshumacije (obračun po dejansko opravljenih urah)    
Grobarska dela pri ekshumaciji (cena na uro) 31,24 34,21
Nadzor grobarskih del pri ekshumaciji (cena na uro) 18,37 20,12
Strojne ure - bager  34,43 37,70
Delovne ure - traktor 27,50 30,11
Dostavno vozilo (cena na uro) 30,80 33,73
Prisotnost pooblaščenega zdravnika - po računu zdravniške službe    

Cene veljajo od 1. 4. 2019.

Cene je na 4. redni seji dne 28. 3. 2019 potrdil Občinski svet Občine Tržič.

   
Cenik storitev vezanih na tržni prostor Tržič EUR brez DDV EUR z DDV
Letna rezervacija in najem s klopjo 313,27 382,19
Letna rezervacija klopi 67,20 81,98
Uporaba tržnega prostora za postavitev lastne stojnice za prodajo m2/dnevno 2,19 2,67
Pristojbina za tipske klopi - za prodajo domačega sadja in drugih prehrambenih artiklov - 1 klop/dnevno 7,01 8,55
Pristojbina za tipske klopi - za prodajo izdelkov domače obrti in drugih neprehrambenih artiklov - 1 klop/dnevno 12,87 15,70
Uporaba senčnikov s stojalom 2,98 3,64

Cene za letni najem veljajo od 1. 1. 2009.

Cene za dnevni najem je potrdil Občinski svet Občine Tržič dne 27. 12. 2000 in se uporabljajo od 1. 1. 2001.

Cene s spremenjenimi stopnjami DDV se uporabljajo za opravljene storitve od 1. 7. 2013 dalje.